Het gezamenlijke doel van regio en Rijk is tot duurzame economische structuurversterking van Zeeland te komen. Dit is vertaald in het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie.

Voor wie is de subsidieregeling?

Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner) werkzaam binnen één of meer van de volgende Zeeuwse sectoren: Havens en Logistiek; Industrie en Maintenance; Water en energie; Vrijetijdseconomie; Agrofood en Seafood;  Zorg. 

De vraag vanuit de ondernemer staat centraal. Verder moet de aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zijn.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die de structuur versterken van de Zeeuwse economie door een bijdrage te leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. Een overzicht van deze agenda’s vindt u onderaan deze pagina.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen ‘

Haalbaarheidsonderzoeken en verkenningen’ en ‘Demonstratieprojecten en pilots’.

Haalbaarheidsstudies en verkenningen

Met studies en verkenningen kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Waar mogelijk in samenwerking met andere regio’s, zodat nieuwe programma’s, projecten en business cases ontstaan. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren. 

Welke voorwaarden gelden er?

De aanvraag moet gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

Het  project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.

De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.

De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 700.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 50% van de totale kosten en is minimaal €10.000 en maximaal € 50.000.

Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie, kosten voor reguliere bedrijfsvoering komen hiervoor niet in aanmerking.

Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.

Beschikking van de aanvragen vindt plaats 12 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Projecten moeten binnen zes maanden na indiening worden gestart en binnen 18 maanden na indiening worden gerealiseerd.

Demonstratieprojecten en pilots

Met demonstratieprojecten en pilots kunnen consortia zowel nieuwe als  verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.  

Het project draagt bij aan het versterken van de economisch structuur in Zeeland doordat het  bijdraagt aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse economische sectoren en het project biedt perspectief op verdere ontwikkelingen binnen het cluster. 

Welke voorwaarden gelden er?

De aanvraag moet gericht zijn op de ontwikkeling van een innovatief product, innovatief productieproces of innovatieve dienst.

Het  project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project beoogd een nieuw ontwikkelde techniek toe te passen in de Zeeuwse situatie. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar de meerwaarde van het project ten opzichte van bestaande of lopende producten, diensten of ontwikkelingen en de verhouding van de innovatie tot (inter)nationale ontwikkelingen binnen het innovatiegebied.

De resultaten van de activiteiten moeten overwegend ten goede komen aan Zeeland.

De projectresultaten worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van het consortium.

Het totaal beschikbare subsidiebedrag is € 800.000. Het subsidiepercentage per project bedraagt maximaal 40% van de totale kosten en is maximaal € 200.000.

Alleen specifieke projectkosten komen in aanmerking voor subsidie, kosten voor reguliere bedrijfsvoering komen hiervoor niet in aanmerking.

Beoordeling van de subsidieaanvragen vindt plaats via een zogenaamde tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de ingediende aanvragen ten opzichte van elkaar worden afgewogen.

Beschikking van de aanvragen vindt plaats in april 2022. Projecten moeten binnen zes maanden na afloop van de openstelling (dus uiterlijk 21 juli 2022) worden gestart en binnen 30 maanden na afloop van de openstellingsperiode (dus uiterlijk 21 juli 2024) worden gerealiseerd.

Wanneer kan subsidie aangevraagd worden?

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten gaat open op 24 september 2021. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 21 januari 2022, 17.00 uur.  Subsidieaanvragen voor haalbaarheidsonderzoeken kunnen ingediend worden tot 17 december 2021, 17.00 uur.

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

U kunt het aanvraagformulier voor deze regeling op deze website invullen. Daarna stuurt u het formulier ondertekend samen met alle bijlagen (projectplan en begroting) per post naar: Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Aanvraagformulier Zeeland in stroomversnelling haalbaarheidsstudies