Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant gepubliceerd gericht op het realiseren van een aantal doelstellingen uit het Economisch Programma Brabant 2020.

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen:

  •  Vrijetijdseconomie: budget € 750.000 voor 2013;
  • Green Deal zonneceltechnologie: budget € 5,4 miljoen voor de periode 2013-2020;
  • Regionaal Economische Actieprogramma’s: budget jaarlijks € 1.133.913 voor 2014 en 2015.

Vrijetijdseconomie
In het kader van dit hoofdstuk kan projectsubsidie worden verstrekt aan rechtspersonen (met uitzondering van door de provincie structureel gesubsidieerde instellingen) voor projecten gericht op het versterken van de vrijetijdseconomie. In dit verband wordt onder vrijetijdseconomie verstaan: de productie, distributie en consumptie van goederen en diensten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding van mensen, zowel binnenshuis als buitenshuis, zowel binnen de eigen woonomgeving als daarbuiten, met inbegrip van verblijf, vervoer en toeleveranciers.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 150.000.

Green Deal zonneceltechnologie
In het kader van dit hoofdstuk kan een garantstelling worden verstrekt aan rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen voor projecten gericht op de installatie en toepassing van innovatieve zonneceltechnologie.
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten minus de gerealiseerde opbrengst, tot een maximum van € 1 miljoen per project.

Regionaal Economische Actieprogramma’s
In het kader van dit hoofdstuk kan projectsubsidie worden verstrekt aan een REAP-organisatie. Indien deze REAP-organisatie geen publiekrechtelijk rechtspersoon is, wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van de REAP-organisatie die publiekrechtelijk rechtspersoon is. De REAP-organisatie moet minimaal één B5-gemeente (dit zijn de gemeenten Breda,’s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond en Tilburg) als deelnemer hebben.
Subsidie is beschikbaar voor een jaarprogramma. Dit is een gebundeld programma van projecten van regionale samenwerking.
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 0,54 per inwoner vermenigvuldigd met het aantal inwoners per regio en afgerond naar boven op hele getallen. Het aantal inwoners wordt berekend volgens het inwonersaantal per regio volgens de berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek met als peildatum 1 januari 2011.

Aanvragen
Aanvragen kunnen met een aanvraagformulier worden ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Voor de verschillende onderdelen gelden de volgende aanvraagperioden:

  • vrijetijdseconomie: 25 juni tot en met 31 december 2013;
  • Green Deal zonneceltechnologie: 25 juni tot en met 31 mei 2020;
  • Regionaal Economische Actieprogramma’s: jaarlijks tot en met 30 januari van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.