Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden Noord-Brabant gepubliceerd. Het betreft de opvolger van de eerder dit jaar al ingetrokken Subsidieregeling uitvoering soortenbeleid Noord-Brabant.

 

Het doel van de nieuwe regeling is bij te dragen aan het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- en diersoorten in Noord-Brabant. Prioritaire plant- en diersoorten betreffen bedreigde of zeldzame plant- en diersoorten die karakteristiek zijn voor de provincie.

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van prioritaire plant- en diersoorten die zijn opgenomen in een leefgebiedsplan. Een leefgebiedsplan is een door de provincie vastgesteld plan waarin een analyse is gemaakt van de bedreigde biodiversiteit in een bepaald leefgebied.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000 per project. Indien de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Aanvragen kunnen van 1 januari tot en met 31 maart 2014 worden ingediend bij de provincie Noord-Brabant. Het subsidieplafond bedraagt € 2,2 miljoen. Indien de ingediende aanvragen het subsidieplafond te boven gaan, worden de aanvragen gerangschikt op basis van de mate waarin het project bijdraagt aan het versterken van het leefgebied van prioritaire planten- of diersoorten, en de mate waarin het project gebruik maakt van bijdragen van derden.