Wilt u samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of circulaire dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren? En wilt u daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan u daarbij ondersteunen.

We verwachten dat u vanaf de 1e helft van mei 2022 weer subsidie kunt aanvragen voor circulaire ketenprojecten. Het beschikbare budget is ca. 6 miljoen euro.

Nieuw in 2022
Per samenwerkingsverband mag nu één groot bedrijf mee doen en subsidie aanvragen.

Circulair ketenproject
In een circulair ketenproject werkt u met andere ondernemers samen om een product- of materiaalketen circulair te maken. Het kan gaan om een bestaande keten of (deels) om een nieuwe. U ontwikkelt gezamenlijk een product, proces, dienst of businessmodel en kort na afloop van het project kunt u dit op de markt brengen of toepassen. Door het toepassen vermindert het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot. Lees meer over circulaire ketenprojecten en een uitleg van andere termen.

Budget
De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van u als ondernemer. Het gaat hier om uw eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per mkb-ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie Circulaire ketenprojecten zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

– Een product- of materiaalketen staat centraal.
– Het circulaire ketenproject is erop gericht om op de markt verhandelbare of toepasbare producten, processen, diensten of businessmodellen te realiseren. Bij toepassing leiden ze tot grondstoffenbesparing en afname van CO2-uitstoot.
– Uw samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 mkb-ondernemers. Deze mkb-ondernemers hebben in elk geval 3 verschillende rollen in een product- of materiaalketen en zijn niet met elkaar in een groep verbonden.
– Doel van de subsidie is dat er samenwerking in ketens ontstaat. Daarom is de eis dat na afloop van uw project minstens 3 deelnemende ondernemers blijven samenwerken. Het zijn partijen die een concrete rol hebben in de keten. Na uw project blijven zij samenwerken aan bijvoorbeeld de marktintroductie of toepassing van het product, de dienst, het proces of het businessmodel dat u tijdens het project samen heeft ontwikkeld. Bij de aanvraag onderbouwt u hoe deze ondernemers aan het einde van het project doorgaan met de samenwerking in de keten. Lees meer over circulaire ketensamenwerkingsverbanden en een uitleg van andere termen.
– Als penvoerder bent u een van de mkb-ondernemers die na afloop van het project in het samenwerkingsverband zit. U dient namens het samenwerkingsverband de subsidieaanvraag in.
Nieuw in 2022 is dat ondernemers die gevestigd zijn op Bonaire, Sint Eustatius of Saba ook mogen deelnemen in een samenwerkingsproject.
– Buitenlandse bedrijven kunnen subsidie aanvragen als ze voldoen aan de eis dat ze voor eigen rekening en risico activiteiten uitvoeren die ten goede komen aan de Nederlandse economie. Daarbij bekijken wij onder meer of de resultaten van de subsidie aan een niet in Nederland gevestigd bedrijf positief zijn voor het behalen van de doelstelling van de subsidieregeling.
– Als samenwerkingsverband huurt u een procesbegeleider in. Deze procesbegeleider heeft minimaal 1 jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn. Let op: bij het inhuren van een procesbegeleider mag er geen sprake zijn van belangenverstrengeling tussen de procesbegeleider en (één van) de ondernemers in het samenwerkingsverband. De procesbegeleider is dus niet de penvoerder. – De deelnemers in het project voeren activiteiten uit die vallen onder experimentele ontwikkeling of gaan om proces- en organisatie-innovatie.
– De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren die zo hoog mogelijk op de R-ladder van circulaire strategieën staan. Projecten die overwegend gericht zijn op downcycling komen niet in aanmerking voor subsidie. Bij downcycling worden materialen teruggewonnen voor minder hoogwaardig gebruik dan de oorspronkelijke toepassing. Denk aan gebruik als brandstof of als opvulmateriaal.
– Als ketensamenwerkingsverband ontwikkelt u een circulaire dienst of circulair product, proces of businessmodel. Uit uw aanvraag moet blijken dat u en andere ondernemers in het samenwerkingsverband dit ook daadwerkelijk gaan toepassen.
– De looptijd van uw project is maximaal 2 jaar. Aan het einde van het project dient u een kort verslag in over de uitvoering en de resultaten van het project. Er is geen formele tussenrapportage.

Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-circulaire-ketenprojecten