De Brabantse Gedeputeerde Staten (GS) hebben aan Provinciale Staten (PS) voorgesteld om met € 475 miljoen te participeren in initiatieven voor energie, innovatie, breedband en natuur. Die investeringen zijn volgens de provincie nodig om het leef- en vestigingsklimaat in Brabant te bevorderen en om als provincie te blijven behoren tot de top van de Europese kennis- en innovatieregio’s.
Ten behoeve van de investeringen stellen GS voor om vier fondsen op te richten (Energiefonds Brabant, Innovatiefonds Brabant, Breedband infrastructuur fonds Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant) die worden ondergebracht in afzonderlijke BV’s. Op 21 juni 2013 nemen PS een definitief besluit over de instelling en uitvoering van de al eerder aangekondigde fondsen (zie onder meer ons bericht van 19 november 2012: “Groen licht voor Brabantse fondsen voor innovatie, energie, breedband en groen”).

De afzonderlijke fondsen krijgen de volgende budgetten:

  • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen om projecten gericht op energiebesparing of het opwekken van duurzame energie mogelijk te maken;
  • Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-bedrijven die innoveren op het gebied van hightech, life science, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector;
  • Breedband infrastructuur fonds Brabant: € 50 miljoen om de aanleg van breedband te versnellen en te zorgen dat alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang krijgen tot snel internet;
  • Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder in te vullen en natuurverbindingen aan te leggen.

Spaargeld wordt werkkapitaal
De benodigde € 475 miljoen voor de fondsen is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in Essent. “Twee derde van die Essent-gelden is belegd. De renteopbrengsten vervangen de vroegere dividenden van Essent en worden ingezet in de jaarlijkse begroting. Dat blijft ook noodzakelijk omdat het Rijk dit deel inhoudt op de bijdrage voor Brabant uit het Provinciefonds. Met het andere deel van de Essent-gelden willen we nu gaan participeren in innovatieve bedrijven en investeren in de uitbreiding van de Brabantse natuur. We willen ons spaargeld dus meer gebruiken om te investeren in de economie van Brabant. In 2010 stak de provincie al € 276 miljoen in projecten in de sectoren sport, natuur, cultuur, landschap en energie. Nu willen we ontwikkelingen op het gebied van innovatie, breedband, energie en natuur stimuleren. Ons spaargeld wordt zo werkkapitaal voor Brabant”, aldus gedeputeerde financiën Ruud van Heugten in een toelichting.

Nieuwe aanpak
De provincie kiest er bewust voor om te participeren in projecten en initiatieven van marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Deze nieuwe aanpak wijkt af van de gebruikelijke subsidieverlening. Door risicodragend te participeren ontstaat een samenwerking met andere partijen die ook bereid zijn om te investeren. Die samenwerking vraagt om een bedrijfsmatige aanpak met een marktgerichte uitvoering. Om die reden wil het college de fondsen onderbrengen in vier nog op te richten BV’s. De BV’s voor energie, innovatie en breedband worden ondergebracht bij en beheerd door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Voor het Groen Ontwikkelfonds Brabant willen GS een aparte BV oprichten.

Terugverdienen
In het voorstel van GS hebben de fondsen een looptijd die varieert van 15 tot 25 jaar. Met uitzondering van het Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben de fondsen een revolverend karakter. Dat betekent dat de middelen aan het eind van de looptijd weer bij de provincie moeten terugkomen zodat de investeringen worden terugverdiend. Op deze manier kan de provincie voor een lange periode investeren in de ontwikkeling van Brabant terwijl een deel van het provinciale kapitaal voor meerdere generaties veilig wordt gesteld.

Besluitvorming
Op 21 juni behandelen PS de uitgewerkte voorstellen voor de fondsen, inclusief businessplannen, aandeelhoudersinstructies en statuten. Wanneer een definitief besluit genomen wordt, kan de provincie starten met het oprichten van de BV’s voor de fondsen. Direct daarna kunnen geïnteresseerde partijen een projectvoorstel indienen bij de afzonderlijke BV’s.

Zie hier voor meer informatie.