Het Regiebureau POP heeft op de website Netwerk Platteland een update gepubliceerd over de stand van zaken met betrekking tot de voorbereiding van de uitvoering van het nieuwe Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

POP3 bevat de Nederlandse plannen en maatregelen ter versterking van het plattelandsbeleid als onderdeel van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Binnen POP3 zullen aanvragen voor innovatieve investeringen vooral op de criteria duurzaamheid en innovatie worden beoordeeld. Voor samenwerkingsprojecten zijn ook het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen van belang.

Zogenaamde Operationele groepen gaan een belangrijke rol spelen binnen het programma. Operationele groepen zijn samenwerkingsverbanden van boeren, kennisinstellingen en anderen actoren uit de agrosector die gezamenlijk werken aan toegepast onderzoek in de praktijk. Het kan ook gaan om het laten doen van onderzoek op basis van praktijkervaringen.

In POP3 (2015-2020) staan de volgende thema’s centraal:

  • Innovatie

EIP (Europese Innovatie Platforms)
Europese innovatieplatforms maken deel uit van een nieuwe aanpak van de Europese Commissie. Doel van EIP is te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk. In het kader van EIP kunnen Operationele Groepen worden opgericht van boeren, ondernemers en andere partijen uit de agrosector, die samen bijvoorbeeld pilots praktijkproeven doen of demonstratieprojecten  uitvoeren om innovaties te ontwikkelen.
EIP is geen financieringsvorm maar wordt opgenomen in POP3 en Horizon2020.

Collectief agrarisch natuurbeheer
Het agrarisch natuurbeheer is een belangrijke pijler in het plattelandsbeleid (pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt agrarisch natuurbeheer in collectieven mogelijk gemaakt in het komende nationale plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3). Het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft ook raakvlakken met de ‘vergroening’ binnen de eerste pijler van het GLB.

  • Water

In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen.
In het POP3 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. Denk aan het toepassen van zuiveringsvoorzieningen (bijvoorbeeld helofytenfilters) om erfafspoeling tegen te gaan, kennis opdoen van technieken als rijenbemesting en deze toepassen, peilgestuurde drainage en inrichting van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Per regio wordt bepaald welke maatregelen daar het beste passen. Een gebiedsgerichte aanpak waarin de verschillende problemen in samenhang worden bekeken biedt het meeste perspectief. Hiervoor is het nodig dat de landbouwsector samen met het waterschap en de provincie om tafel gaat om dit uit te werken.

  • LEADER

In POP3 is 5% van het budget gereserveerd voor de LEADER-werkwijze. Wel gaat er het een en ander veranderen in de aanwijzing. LEADER-gebieden moeten in POP3 een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opstellen. Ook projecten onder het programma Duurzaam Door vallen onder POP3.

  • Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het POP is een onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Meer over het GLB vindt u op www.toekomstglb.nl

In vergelijking met POP2 zullen aanvragen vaker bij de provincie moeten worden ingediend. Het is de bedoeling dat de regelingen van de verschillende provincies echter zoveel mogelijk gelijk zijn. Wel kunnen provincies ervoor kiezen bepaalde maatregelen wel of niet open te stellen.

Een verschil met de vorige periode is dat er gewerkt gaat worden met het instrument Garantstelling Marktintroductie Innovaties (afgekort GMI). Op basis hiervan ontvangen boeren een garantstelling van de overheid waarmee een lening kan worden verkregen. Daarnaast zal binnen POP3 worden gewerkt met tenders met duidelijke selectiecriteria. Er zal niet langer worden gewerkt op basis van volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Zie hier voor het gehele artikel: