Vanaf 13 januari 2014 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor de SRE investerings- en adviesregeling voor midden- en kleinbedrijf. De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers die gevestigd zijn in de regio Eindhoven en een nieuwe economische activiteit willen ontwikkelen. Deze nieuwe economische activiteit moet leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten moeten een duidelijke meerwaarde hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid. Het gaat om de SRE Investeringsregeling (SIR) en SRE Adviesregeling (SAR).

SIR
De SIR is een investeringsregeling, waarbij innovatieve ontwikkelingen met een meerwaarde voor de regio ondersteund worden in de vorm van een renteloze lening. Bij de SIR verleent het SRE een renteloze lening voor inrichting of de aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren.

SAR

De SAR is een adviesregeling, waarbij adviezen over innovatieve ontwikkelingen met een meerwaarde voor de regio ondersteund worden in de vorm van een financiële bijdrage. De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.

SRE Stimuleringsfonds

Het SRE-Stimuleringsfonds is een subsidiefonds. Het doel van dit fonds is om projecten te subsidiëren die de economie in de regio versterken.

Welke projecten komen in aanmerking?

Als u aanspraak wilt maken op een bijdrage uit het SRE-Stimuleringsfonds is het belangrijk dat het om een samenwerkingsproject gaat. Er moeten altijd minimaal twee partijen uit de regio risicodragend participeren in het project. Daarnaast moet een project vernieuwend zijn om in aanmerking te komen voor een bijdrage en moet het project zorgen voor een positief effect op de economie in de regio Zuidoost-Brabant. Aanvragen kunnen door iedereen worden ingediend, als er aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Tendersysteem

Het SRE-Stimuleringsfonds kent een zogeheten tendersysteem. Dit betekent dat twee keer per jaar partijen worden uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen, waarna deze worden getoetst aan de criteria van het fonds en worden gewogen ten opzichte van elkaar. De toetsingscriteria zijn te vinden in de beleidsregel. Om de slagingskans van uw aanvraag te vergroten, raden we u aan om voor het indienen van een projectvoorstel contact op te nemen met het programmamanagement.

De verordening : regels en procedure

 In de verordening worden begrippen gedefinieerd, worden de vereisten waaraan de aanvraag moet voldoen uitgewerkt en wordt de procedure beschreven die gehanteerd wordt bij het indienen van projecten.

Eerste tender 2014 geopend

Tot 1 april 2014 kunt u aanvragen indienen voor de eerste tender. Alleen projectvoorstellen die vóór de sluitingsdatum worden ingediend, zullen in behandeling worden genomen. Aanvragen kunnen worden ingediend voor projecten die een aantoonbare economisch toegevoegde waarde leveren op het gebied van werkgelegenheid, innovatie, versterking van de concurrentiepositie van de regio, verbetering van het vestigingsklimaat en/of duurzame ontwikkeling van de regio.