De staatssecretaris van Economische Zaken stelt voor fase 1 ‘haalbaarheidsonderzoek’ een budget beschikbaar van € 700.000. Het maximum budget per haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 50.000 (inclusief btw). Voor fase 2 is € 1.100.000 beschikbaar voor 3 á 4 projecten.

Onderwerp van de opdracht: efficiëntere inzet van grondstoffen en hoogwaardiger gebruik van reststromen voor een duurzame voedselproductie
Looptijd van de opdracht: 10 juli 2014 – begin 2018
Sluitingsdatum voor het indienen van offertes: 2 september 2014

Korte samenvatting

In deze SBIR-tender staat het thema ‘Meer met minder’ centraal, toegespitst op de volgende hoofdcategorieën:
– het efficiënter gebruiken van grondstoffen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen
– het beperken van reststromen door innovaties in systemen en processen in de voedselketen
– het stimuleren van een hoogwaardig gebruik van overblijvende reststromen in de agrofoodketen.

Denk bijvoorbeeld aan:
– raffinage van reststromen tot nieuwe grondstoffen
– hergebruik van reststromen in humane en dierlijke voedselketens

Voorstellen voor deze tender moeten leiden tot een efficiënter (her)gebruik van grondstoffen.
Hierbij worden projecten gezocht die in potentie een grote impact kunnen hebben.Richt een project zich op kleinschalige toepassingen en kan het niet verder worden opgeschaald? Dan valt dit project buiten deze oproep. De verwachte opschalingsmogelijkheden dienen nadrukkelijk in het projectplan bij de economische paragraaf onder de ‘route to market’ uitgewerkt te worden.Alleen projecten waarbij minstens 2 ketenpartijen betrokken zijn, worden beoordeeld. Dit geldt vanwege het belang van ketenpartners bij projecten in de voedselketen.

De beste ideeën krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). De succesvolle haalbaarheidsonderzoeken krijgen een offerteverzoek voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject (fase 2).

Informatiebijeenkomst

Op 16 juli 2014 vindt een informatiebijeenkomst plaats over ‘Verduurzamen voedselproductie’.