De agrarische sector is in Noord-Nederland een belangrijke economische sector. Om deze positie voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, is innovatie en verduurzaming essentieel. Daarnaast willen we ons mooie platteland leefbaar houden, zodat het er goed leven, wonen en werken blijft.

Voor versterking van de regionale economie en het platteland is de komende jaren in Groningen en Drenthe 107,6 miljoen euro beschikbaar. Binnen het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 POP3 kunnen agrariërs, samenwerkende agrarische bedrijven, waterschappen, natuur- en landschapsorganisaties, onderzoeks- en kennisinstellingen via verschillende regelingen subsidie aanvragen bij het SNN. Op 15 februari worden de eerste twee subsidieregelingen opengesteld die speciaal voor de Veenkoloniën zijn opgezet.

De subsidie voor de Veenkoloniën is verdeeld in 2 regelingen. De eerste regeling ’trainingen in de Veenkoloniën’ is bedoeld voor trainingen, workshops en coaching aan boeren. Doel is een hogere bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit of een beter percentage zetmeel per aardappel. Hiervoor is 2,35 miljoen euro beschikbaar. Voor de regeling ‘samenwerking voor innovaties Veenkoloniën’ Daarnaast is voor samenwerking en innovatie in de Veenkoloniën 7,5 miljoen euro beschikbaar, waarvan de helft cofinanciering van de provincies Groningen en Drenthe. Aanvragen voor deze subsidies kunnen worden ingediend via de site van SNN. De uitvoering wordt verzorgd door het SNN en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Plattelandsontwikkeling verdeeld in vier thema’s
De provincie Groningen krijgt voor de totale uitvoering van haar plattelandsontwikkelingsprogramma 55,6 miljoen euro aan Europese subsidies. Voor Drenthe is dat 52 miljoen. POP3 loopt tot en met 2020 en tot die tijd volgen nog meer openstellingen van subsidieregelingen. Het geld wordt verdeeld over de 4 thema’s landbouw, natuur, water en sociaaleconomische ontwikkeling. Binnen deze thema’s staan centraal:

  • Innovatie landbouw (agrifood, energie, water)
  • Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting, ruilverkaveling en boerderijverplaatsing)
  • Jonge boeren (duurzame en innovatieve investeringen)
  • Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen)
  • Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
  • LEADER-aanpak (LEADER-aanpak )

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 23 februari wordt van 10.00 tot 12.00 uur voor de subsidieregelingen Veenkoloniën door SNN en het projectenbureau Innovatie Veenkoloniën een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd in het Innovatiecentrum Veenkoloniën in Valthermond.

Doelgroep
Agrariërs, samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven, waterschappen, agrarische natuurverenigingen, bedrijven en onderzoeks- en kennisinstellingen.
Het Europese subsidieprogramma Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3), inclusief het onderdeel LEADER, stimuleert het versterken van het platteland in Noord-Nederland. De subsidiepercentages variëren van 25 tot 100%, afhankelijk van de maatregel waarvoor het project ingezet wordt. Voor alle maatregelen geldt dat er sprake is van cofinanciering van minimaal een nationale (publieke) partij.
Stand van zaken
Op 9 februari 2016 wordt door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe het eerste openstellingsbesluit goedgekeurd. Het gaat hierbij om maatregel 1 en 7 voor de Veenkoloniën. In dit openstellingsbesluit staan de criteria om een aanvraag voor subsidie in te dienen.
Vanaf 15 februari kunt u subsidie aanvragen voor deze eerste twee maatregelen:

Maatregel 1 en 7 voor de Veenkoloniën staan open van 15 februari tot en met 15 maart. In deze periode kunt u uw aanvraag indienen.

Contact

Voor vragen en informatie kunt u bellen of mailen met de contactpersonen in uw provincie:

Provincie Naam e-mailadres Telefoonnummer
Drenthe Dirk Jan Immenga d.immenga@provinciedrenthe.nl (0592) 36 55 55
Drenthe Veenkoloniën Rink Vegelin r.vegelin@drenthe.nl (0599) 820396
Fryslân Marije Meijer m.meijer@fryslan.frl (058) 292 53 05
Groningen Herman Bouman h.bouman@provinciegroningen.nl (050) 316 44 52
Groningen Veenkoloniën Ko Munneke f.j.munneke@provinciegroningen.nl (0599) 820396

 

bron