In de toelichting op de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2012 heeft staatssecretaris Weekers (Financiën) nogmaals uitleg gegeven over de research & development-aftrek (RDA). Kleine ondernemingen die samen onderzoek doen komen niet in aanmerking voor de RDA.

Kleine ondernemingen die samen onderzoek doen (al dan niet met onderwijsinstellingen en buitenlandse partners) kunnen geen gebruikmaken van de RDA. Dat geldt ook voor onderzoek dat wordt uitbesteed aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

De RDA is gericht op kosten en uitgaven die direct toerekenbaar zijn aan het door de belastingplichtige verricht speur- en ontwikkelingswerk. Dit betekent dat het gaat om kosten of uitgaven voor een eigen R&D-project. Uitbesteed onderzoek is geen eigen R&D-project en valt zodoende niet onder de RDA. Ook onderzoek dat plaatsvindt in een samenwerkingsverband met andere bedrijven en kennisinstellingen kwalificeert niet als eigen onderzoek.

Overigens is de nog nader vorm te geven RDA+ wel gericht op dergelijke samenwerkingsverbanden.