Gelderse ondernemers met ideeën of een goed initiatief om de agrarische sector te versterken die dit idee samen met andere partijen willen ontwikkelen of klaarmaken voor de praktijk kunnen daar tussen 4 mei en 15 juni subsidie voor aanvragen. Het budget is dit jaar 625.000 euro. Een samenwerkingsverband met tenminste één landbouwer kan een aanvraag indienen.

Bij innovatieve concepten wordt gedacht aan creatieve ideeën die bijdragen aan de overgang naar een meer duurzame landbouw met een goed economisch perspectief voor de agrarische ondernemers. Bijvoorbeeld ideeën die kunnen leiden tot een andere aanpak of ander gedrag in een land- of tuinbouwsector, voedselketen of een plattelandsregio.

Ideeën die een positieve impact hebben op biodiversiteit, bodem, kringlooplandbouw of het klimaat maken extra veel kans op steun. Daarnaast vraagt het provinciebestuur speciale aandacht voor de thema’s biologische landbouw en agroforestry.  Met deze subsidie wilde provincie Gelderland ideeën ondersteunen die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een keten, sector of regio.

U kunt subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op innovaties in de kringloop- of natuurinclusieve landbouw. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om:

  • investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals bijvoorbeeld machines, op landbouwbedrijven die nodig zijn om kringloop- of natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken;
  • marktonderzoek of productontwerp en -design;
  • kennisoverdracht en voorlichting;
  • afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, moeten ten minste een bijdrage leveren aan 2 van de volgende aspecten:

  • verduurzaming van de fysieke leefomgeving (bodem, water, lucht, natuur);
  • producten en diensten van het agrarische bedrijf op de markt brengen door middel van nieuwe verdienmodellen of vernieuwende marktconcepten;
  • waardering uit de samenleving voor de landbouwsector of de aantrekkingskracht van het ondernemerschap in de landbouw.

Daarnaast moet uw project:

  • innovatief zijn,
  • een goede slagingskans hebben, onder meer door draagvlak binnen de landbouwsector en betrokkenheid van ondernemers bij het project,
  • in de praktijk uitvoerbaar zijn en zich lenen voor grootschalige toepassing.

In het projectplan moet u aangeven op welke wijze u het project bekend maakt bij sectorgenoten en hoe u de resultaten van het project voor hen toegankelijk maakt.

De subsidie is afhankelijk van de soort kosten maximaal 40% of 60% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 35.000.

Link:

Subsidie Innvatie Agrifood (gelderland.nl)