Boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarmere, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering kunnen nu financiering aanvragen bij het Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte dinsdag bekend te starten met een pilot van het Investeringsfonds van € 9 miljoen, uitgevoerd door het Nationaal Groenfonds (NAGFO). Het Investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw.

Pilot-Investeringsfonds
Het Investeringsfonds start met een pilotfase om ervaring op te doen en om te kijken of het fonds aan de verwachtingen voldoet om de gewenste omschakeling naar bijvoorbeeld biologische of natuurinclusieve landbouw op gang te brengen. Met een fondsvermogen van € 9 miljoen kunnen naar verwachting ongeveer 35 ondernemers een financiering voor een omschakeling ontvangen van het Groenfonds.

Agrarisch ondernemers moeten bij het indienen van hun bedrijfsplannen bij het Groenfonds specifiek aangeven hoe de omschakeling bijdraagt aan ten minste vijf van de acht gewenste doelen waarbij reductie van stikstofemissie altijd een van de doelen is. De andere doelen zijn reductie van gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen, nitraat en verbetering van biodiversiteit, de bodem, veevoergebruik en dierenwelzijn.Meer informatie over de voorwaarden en procedures van de pilot kunnen ondernemers vinden bij het Groenfonds.

Status andere onderdelen Omschakelprogramma
Naast het Investeringsfonds bestaat het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ook uit een werkkapitaalregeling en twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Naar verwachting worden de twee subsidieregelingen op 1 november dit jaar opengesteld.

Tijdens een omschakelperiode bijvoorbeeld naar biologische landbouw, hebben agrarisch ondernemers vaak tijdelijk hogere kosten en/of lagere opbrengsten. Daarvoor komt de werkkapitaalregeling beschikbaar, die de financiering van het benodigde werkkapitaal mogelijk maakt tijdens de periode van omschakeling. De werkkapitaalregeling wordt momenteel, zowel juridisch als in de uitvoering, verder uitgewerkt in de vorm van een specifieke borgstelling onder de Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL). Daarbij wordt gekoerst op een openstelling per 1 september 2021.
Zie ook hier.