Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020. Het gaat om de onlangs al aangekondigde openstelling voor paragraaf 4 ‘Systeemversterking Human Capital’. Deze paragraaf wordt van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018 opengesteld voor het indienen van aanvragen. Voor de openstelling is een budget van € 8.606.786 beschikbaar.

In aanmerking voor ondersteuning komen projecten gericht op duurzame versterking van het systeem waarbinnen arbeidsvraag- en aanbod op elkaar worden afgestemd. Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkings-verbanden van) natuurlijke personen en/of rechtspersonen. De hoogte van de subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Indien de binnen de tenderperiode ingediende volledige subsidieaanvragen het vastgestelde subsidieplafond te boven gaan, worden de aanvragen gerangschikt op basis van de volgende criteria:

– de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het OPZuid;
– de mate van innovativiteit van het project;
– de kwaliteit van de businesscase;
– de kwaliteit van het projectplan;
– de mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling.

Over de regeling

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie, waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.

De subsidieregeling bestaat uit de volgende paragrafen op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt:

– Versterking innovatiesysteem;
– Valorisatievermogen mkb-ondernemingen;
– Systeemversterking Human Capital;
– Koolstofarme economie.

Bron: OP Zuid