Publicatie van een wijziging en het bijbehorende Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013.

Aanleiding is de openstelling van de volgende onderdelen

– beroepsopleiding en voorlichting;
praktijknetwerken;
innovatieprojecten;
duurzame stallen en houderijsystemen rond Natura 2000-gebieden;
verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen;
afdekken van buitenlopen voor pluimvee.

Beroepsopleiding en voorlichting
In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof wordt de module beroepsopleiding en voorlichting (LNVBV) opengesteld. Er is een budget van € 250.000 beschikbaar in 2013.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 30 september tot en met 11 oktober 2013. Per landbouwonderneming of agro-MKB-onderneming kan per activiteit slechts één aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 1500 per jaar per onderneming en maximaal € 250 per dagdeel.

De subsidie tijdens deze openstelling is beschikbaar voor:

– een bedrijfsconsult dat leidt tot een voorstel met daarin concrete maatregelen of aan te brengen voorzieningen om de uitstoot van ammoniak bij het uitvoeren van de werkzaamheden te verminderen;
het volgen van een opleiding, training of voorlichtingsbijeenkomst die leidt tot kennis of aan te brengen voorzieningen om de uitstoot van ammoniak bij het uitvoeren van de werkzaamheden te verminderen.

Praktijknetwerken
Er is een openstelling gepubliceerd voor praktijknetwerken, onderdeel van de regeling Kennisverspreiding (LNVKV). Er is voor deze oproep een budget van € 1 miljoen beschikbaar.
In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van landbouwondernemingen met agro-MKB-ondernemingen of kennisinstellingen, met dien verstande dat een samenwerkingsverband uit minimaal acht deelnemers bestaat.
Subsidie is alleen beschikbaar voor projecten die betrekking hebben op het verminderen van de uitstoot van ammoniak uit de landbouw door het treffen van stalmaatregelen, voer- en managementmaatregelen en maatregelen voor het uitrijden van dierlijke meststoffen die verder gaan dan hetgeen krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven en die betrekking hebben op projecten met een duur van ten hoogste drie jaar.
De subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten en minimaal € 100.000 en maximaal € 250.000. Aanvragen kunnen van 15 augustus tot en met 16 september 2013 worden ingediend.

Innovatieprojecten
Er is een openstelling gepubliceerd voor innovatieprojecten (ook wel meetprogramma), onderdeel van de regeling Onderzoek en ontwikkeling (LNVOO). Er is een budget van € 500.000 beschikbaar voor stalmaatregelen en € 500.000 voor managementmaatregelen.
In aanmerking komen samenwerkingsverbanden van veehouderijen en agro-MKB-ondernemingen, die voor gezamenlijke rekening en risico een innovatieproject uitvoeren dat gericht is op het vaststellen van de vermindering van de uitstoot van ammoniak van nieuwe stalmaatregelen en nieuwe voer- en managementmaatregelen conform het protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013 van nieuwe stalsystemen of nieuwe voer- en managementmaatregelen.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 100.000. De tender loopt van 16 september tot en met 15 oktober 2013.

Duurzame stallen en houderijsystemen rond Natura 2000-gebieden
Ook voor investeringen duurzame stallen en houderijsystemen rond Natura 2000-gebieden, onderdeel van de regeling Bedrijfsmodernisering (LNVBM) kan opnieuw worden aangevraagd. Het budget voor deze openstelling is € 8 miljoen.
In aanmerking komen landbouwondernemingen op het gebied van melkvee-, vleesvee-, schapen-, geiten-, varkens-, kalveren-, konijnen-, pluimveehouderij, inclusief eenden- en kalkoenenhouderij voor investeringen in integraal duurzame stallen en houderijsystemen.
De bijdrage is 40% van de kosten, tot maximaal € 250.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus tot en met 30 september 2013.

Verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van nieuwe uitdagingen
Er is tevens een openstelling gepubliceerd voor investeringen met betrekking tot de verdergaande verduurzaming land- en tuinbouw in het kader van Nieuwe Uitdagingen (Pop Nu), ook onderdeel van de regeling Bedrijfsmodernisering (LNVBM). In totaal is er een budget van € 15.225.000 beschikbaar.

Subsidie is beschikbaar voor investeringen met betrekking tot de volgende categorieën:

Categorie 1, mestbewerking;
Categorie 2, precisielandbouw;
Categorie 3, mestopslag voor dierlijke meststoffen;
Categorie 4, energie-efficiëntie;
Categorie 5, hernieuwbare energie;
Categorie 6, waterkwantiteit;
Categorie 7, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw

In aanmerking komen landbouwondernemingen met een economische bedrijfsomvang van 25.000 Standaard Output of meer.
In het kader van de regeling worden dit jaar twee nieuwe categorieën geïntroduceerd. In categorie 6, waterkwantiteit, worden investeringen van landbouwers gesubsidieerd die precisieberegening mogelijk maken om de watercomponent uit de nieuwe uitdagingen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) te ondersteunen. De faciliteit draagt bij aan vermindering van het watergebruik bij beregening. In categorie 7, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw, is de subsidiefaciliteit Investeringen in energiebesparing geïntegreerd, omdat de doelen goed aansluiten bij de nieuwe uitdagingen van het POP.
De subsidie bedraagt in principe 25% van de subsidiabele kosten. De subsidie per categorie bedraagt ten minste € 5000 en ten hoogste € 50.000. In afwijking hierop bedraagt een subsidie voor categorie 7 ten hoogste € 187.500 voor onderdeel d (luchtbehandelingssysteem), € 125.000 voor onderdeel e (diffuus glas), € 150.000 voor onderdeel f (aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster) en € 225.000 voor onderdeel h (ketel of kachel gestookt op biomassa).
Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus tot en met 16 september 2013.

Afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee
Investeringen in het afdekken van buitenuitlopen voor pluimvee is een nieuw onderdeel binnen de regeling Bedrijfsmodernisering (LNVBM). Aanleiding voor de nieuwe subsidiemogelijkheid zijn de recente uitbraken van de milde variant van de vogelgriep. Een mogelijke preventieve maatregel is het geheel of gedeeltelijk afdekken van de buitenuitloop met netten, waarmee wordt voorkomen dat wilde (water)vogels in de buitenuitloop komen. Voor de eerste openstelling is een budget van € 1 miljoen beschikbaar.
In aanmerking komen landbouwondernemingen met één of meer stalruimten met buitenuitlopen waarbinnen pluimvee (kippen en kalkoenen) wordt gehouden.
Per aanwezig dier dient ten minste één vierkante meter buitenuitloop met netten te zijn afgedekt met een maaswijdte van maximaal tien bij tien centimeter. Voor het behoud van de handelsstatus van de vrije uitloop en biologische eieren is het van belang dat de dieren overdag de beschikking kunnen hebben over de gehele buitenuitloop door het bieden van uitloopopeningen in de met netten afgedekte buitenuitloop tot de rest van de buitenuitloop.
De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, met dien verstande dat de subsidiabele kosten ten minste € 3000 bedragen en de subsidie maximaal € 100.000 bedraagt. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 juli tot en met 14 oktober 2013.