Met het verstrekken van subsidie via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen, grondeigenaren, gemeenten, kennisinstellingen en aan samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.
Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsorganisatie van de provincie, vormt het centrale orgaan voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling van projecten in het kader van het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de provincie Noord-Brabant (POP3 Brabant).

Programma
Het POP3-programma bestaat uit negen maatregelen. Elke maatregel heeft een eigen budget en een eigen focus:
1. Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstraties;
2. Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers
4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid (landbouwstructuurversterking);
5. Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit;
6. Herstel- en inrichtingsmaatregelen watersysteem;
7. Samenwerking voor innovaties (in het kader van Europees Innovatie Partnerschap, EIP);
8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen Grenscorridor N69 gebied);
9. Agrarisch Natuur- en Waterbeheer (grondgebonden deel, uitvoering niet via Stimulus).

 

Maatregel Gaat
open op
Sluit op Beschikbare subsidie in €
Jonge landbouwers 04-11-2017 15-01-2018 742.951
Herstel-  en inrichtings-maatregelen natuur en biodiversiteit 13-11-2017 19-01-2018

 

3,24 min voor niet-productieve investeringen voor herstel- en
inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit9 min voor niet-productieve investeringen in maatregelen PAS
LEADER 17-07-2017 16-12-2019 2,48 min

 

Openstellingen gericht op verbeteren van WATERKWALITEIT
Kennisoverdracht: trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en
demonstratieactiviteiten
11-12-2017 26-02-2018

 

2,3 min voor aanpak perceelsemissies

700.000 voor aanpak erfemissies

Samenwerking voor innovaties 11-12-2017 26-02-2018

 

3,2 min
Openstellingen gericht op AGROFOOD
Kennisoverdracht: trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 05-03-2018 16-04-2018 3,58 min
Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen 05-03-2018 16-04-2018 3,58 min
Samenwerking in het kader van EIP 05-03-2018 16-04-2018 3,58 min

 

Bron: POP3 Brabant