Het ministerie van Economische Zaken heeft voor een groot aantal regelingen de openstellingen en subsidieplafonds voor 2014 gepubliceerd.

Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen
Borgstelling mkb-kredieten: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 605 miljoen;
Groeifaciliteit: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 50 miljoen;
Regeling tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 250 miljoen;
Seed capital technostarters: aanvragen kunnen van 1 januari tot en met 31 maart 2014 worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 20 miljoen;
Borgstelling scheepsnieuwbouw: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 1 miljard.

Subsidieregeling innoveren
Innovatiekredieten: aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget voor 2014 is € 40 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 20 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Subsidieregeling sterktes in innovatie
Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie de aanvraagperiodes voor programmatoeslag (jaarprogramma’s) lopen van 2 december 2013 tot en met 3 februari 2014 en van 21 april 2014 tot en met 15 september 2014. De aanvraagperiode voor projecttoeslag (samenwerkingsprojecten) loopt van 2 december 2013 tot en met 15 september 2014.

Subsidieregeling energie en innovatie
Indirecte emissiekosten ETS: de aanvraagperiode loopt van 1 januari tot en met 28 februari 2014. Het budget voor 2014 is € 77 miljoen.

Regeling LNV-subsidies
Garantstelling voor investeringen en garantstelling aquacultuur: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Het budget voor 2014 bedraagt € 50 miljoen (voor de normale garantstelling) en € 80 miljoen (voor de garantstelling plus);
Nationale en grensoverschrijdende parken: aanvragen kunnen worden ingediend van 2 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Het budget voor 2014 bedraagt € 1 miljoen;
Versterking natuur- en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren: aanvragen kunnen worden ingediend van 1 januari 2014 tot en met 1 april 2014. Het budget voor 2014 bedraagt € 30.000. De openstelling heeft alleen betrekking op het verbeteren van de advisering en opleiding aan bos- en natuureigenaren met een bezit kleiner dan 250 hectare over het beheer van bos- en natuurterreinen.

Regeling praktijkleren en groene plus
De openstelling voor de Regeling praktijkleren en groene plus voor 2013 is aangepast. Dit hangt samen met een afspraak die in 2012 met Aequor tot stand is gekomen over het landelijk beschikbaar budget voor deze organisatie in 2013 en verder. Deze afspraak houdt in dat Aequor voor 2013, 2014 en 2015 een extra budgettaire ruimte krijgt van € 0,75 miljoen.

Het arbeidsmarktinformatiesysteem zal vanaf 2013 als onderdeel van deze budgettaire ruimte worden gefinancierd. Daarom is € 300.000 opgenomen als doorlopende subsidie in de Regeling praktijkleren en groene plus voor de periode 2013 tot en met 2015 voor de verdere uitbouw en het onderhoud van dit informatiesysteem. Van het afgesproken bedrag van € 700.000 wordt via deze openstelling € 400.000 beschikbaar gesteld voor het jaar 2014.

Subsidie-instrumentarium in de loop van 2014 geherstructureerd
In de toelichting op de nu gepubliceerde Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014 valt te lezen dat in de loop van 2014 het subsidie-instrumentarium anders zal worden gestructureerd. De verwachting is dan ook dat de regeling vanaf 1 juli 2014 zal worden vervangen door een nieuwe regeling die is geënt op de structuur die vanaf dat moment zal gelden.

De openstellingen en subsidieplafonds hebben betrekking op de onderstaande regelingen. Aanvragen moeten op de betreffende data binnen zijn voor 17.00 uur. Er is nog geen zekerheid over alle openstellingen voor 2014. De regeling zal gedurende het jaar 2014 worden aangevuld zodra additionele besluiten over aanvullende openstellingen kunnen worden genomen.