Openstellingen en plafonds 2021
Aanvragen kunnen van 24 februari tot en met 4 mei 2021 worden ingediend. Voor 2021 zijn de volgende deelplafonds vastgesteld:

Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen: € 7.360.000;

Varkenshouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 1.840.000;

Melkgeitenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 2 miljoen;

Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, eventueel in combinatie met managementmaatregelen: € 7,8 miljoen;

Melkveehouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op managementmaatregelen: € 1 miljoen;

Vleeskalverhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of combinatie hiervan: € 2 miljoen;

Leghennenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 1 miljoen;

Vleeskuikenhouderij-ondernemingen, indien het innovatieproject betrekking heeft op investeringen, managementmaatregelen of een combinatie hiervan: € 1 miljoen;

Wijzigingen: investering in niet-bewezen innovaties
De wijzigingen hebben betrekking op de innovatiemodule. Ten eerste zijn de sectoren uitgebreid. In het vervolg zal ook subsidie worden verstrekt voor innovatieprojecten die uitgevoerd worden ten behoeve van een leghennenhouderijonderneming, vleeskuikenhouderijonderneming en vleeskuikenouderdierhouderijonderneming. Om die reden is ook dit type projecten toegevoegd aan de innovatiemodule.

Daarnaast is het in het vervolg mogelijk om ook alleen voor de tweede fase, namelijk de emissiemetingenfase, uit de innovatiemodule subsidie aan te vragen. De subsidiabele activiteiten betreffen het uitvoeren van effectmetingen naar de daadwerkelijke emissiereductie van de in de onderzoeks- en ontwikkelingsfase onderzochte investeringen en/of managementmaatregelen. Om subsidie voor uitsluitend de emissiemetingenfase mogelijk te maken, is een afzonderlijke realisatietermijn van twee jaar ingevoerd voor dit nieuwe type innovatieproject en zijn de afwijzingsgronden hierop aangepast.

Ook het (basis)subsidiepercentage voor industrieel onderzoek, dat 50% van de subsidiabele kosten bedroeg, is aangepast, zodat in het vervolg zowel voor industrieel onderzoek als voor experimentele ontwikkeling een percentage van 25% geldt. Dit subsidiepercentage is exclusief eventuele ophogingen.

Overige aanpassingen:

bij de eerste openstelling van de innovatiemodule diende de subsidieaanvrager een keuze te maken of deze subsidie zou aanvragen voor een innovatieproject dat betrekking had op investeringen of een innovatieproject dat betrekking had op managementmaatregelen. In het vervolg zal echter ook subsidie verstrekt worden voor een combinatie van investeringen en managementmaatregelen. Haalbaarheidsstudies komen niet meer voor subsidie in aanmerking.

Over de regeling
Het doel van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen is het stimuleren van de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissie-reducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen.