De provincie Noord-Brabant en Stimulus treffen voorbereidingen om twee nieuwe maatregelen van het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 (POP3 Noord-Brabant) open te stellen. De verwachting is dat vanaf medio december projecten ingediend kunnen worden gericht op beter bodembeheer, precisiebemesting en het sluiten van kringlopen.

Per 13 november komt € 12,24 miljoen beschikbaar uit het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3 Noord-Brabant) voor maatregelen om natuur en biodiversiteit te versterken.

Hiervan is € 9 miljoen beschikbaar voor zogenaamde PAS-herstelmaatregelen: maatregelen die de gevolgen van stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan het afplaggen of bekalken van stukken grond.

Daarnaast is € 3,24 miljoen beschikbaar voor watergerelateerde maatregelen. Daarbij kunt u denken aan het vernatten van natuurgebieden of het vispasseerbaar maken van stuwen. Dergelijke maatregelen dragen ertoe bij dat Nederland tijdig kan voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water.

De subsidieregeling is met name interessant voor waterschappen, terreinbeheerders, gemeenten en andere eigenaren of beheerders van natuurgebieden, die overwegen om in de tweede helft van 2018 grootschalige projecten te starten op het gebied van natuurherstel of beekherstel.

De regeling is met name interessant voor ketenpartners van de grondgebonden landbouw: toeleveranciers, afnemers en dienstverleners.

Bron: Stimulus