De regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is gepubliceerd. De regeling valt onder Hoofdstuk 1b (TKI mkb-versterking) en 1c (Mkb innovatiestimulering Topsectoren) van de Subsidieregeling sterktes in innovatie. Doel van de regeling is het stimuleren dat mkb-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een mkb-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI’s zijn opgericht in het kader van het Topsectorenbeleid (TOPSECTOR) en voeren de innovatiecontracten uit.

Op basis van de regeling worden de volgende subsidies verstrekt:

– subsidie voor netwerkactiviteiten;
– subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars;
– MIT-haalbaarheidsstudies;
– MIT-kennisvouchers;
– hooggekwalificeerd personeel;
– MIT-R&D-samenwerkingsprojecten;
– MIT-innovatieprestatiecontracten (zie IPC).

Aanvragen
Aanvragen voor alle onderdelen kunnen worden ingediend van 15 mei tot en met 1 juli 2013 bij Agentschap NL. Deze eerste ronde staat alleen open voor de topsectoren Hightech Systemen & Materialen (inclusief het doorsnijdende thema ict) en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De andere topsectoren kunnen indienen binnen de tweede ronde, die naar verwachting half april gepubliceerd wordt. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend.

Budgetten
Voor de eerste ronde zijn de volgende budgetten beschikbaar:

– topsector Hightech Systemen & Materialen: € 1,9 miljoen (voor 506 MIT-kennisvouchers), € 1,9 miljoen (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten) en € 200.000 (netwerkactiviteiten);
– topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen: € 100.000 (MIT-haalbaarheidsstudies), € 1,55 miljoen (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten), € 100.000 (netwerkactiviteiten) en € 250.000 (innovatiemakelaars).

Subsidie voor netwerkactiviteiten
Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten ten behoeve van mkb-ondernemers. Onder netwerkactiviteiten worden verstaan: het (laten) organiseren van bijvoorbeeld workshops, bijeenkomsten en masterclasses met als doel ondernemers meer en/of beter te laten innoveren en/of meer ondernemers aan te zetten tot innoveren door hen samen te brengen (matchmaking-activiteiten), hen te laten delen in ontwikkelde kennis (kennisvalorisatie) en/of hen aan te zetten tot het ontwikkelen van nieuwe innovatieprojecten.

Indien het subsidiebedrag lager of gelijk is aan € 25.000 wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. Per € 1000 subsidie neemt minstens één mkb-ondernemer deel aan de netwerkactiviteiten.

Ondersteuning door innovatiemakelaars
Subsidie wordt verstrekt aan een TKI voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan mkb-ondernemers. Innovatiemakelaars kunnen ingeschakeld worden om mkb-ondernemers in contact te brengen met andere bedrijven, kennisinstellingen en/of samenwerkingsverbanden en om mkb-ondernemers te ondersteunen bij vraagarticulatie, het innovatieproces en het ontwikkelen van een business case.

De subsidie voor innovatieadviesdiensten bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000 per mkb-onderneming waaraan de innovatieadviesdiensten zijn geleverd over een periode van maximaal één jaar.

MIT-haalbaarheidsstudies
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie omvat activiteiten die leiden tot een schriftelijk rapport met een inschatting van de technische en economische mogelijkheden van door een mkb-ondernemer voorgenomen industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 50.000 per haalbaarheidsstudie.

MIT-kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher wordt aan een mkb-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling.

Een MIT-kennisoverdrachtsproject is een door een kennisinstelling verrichte activiteit bestaande uit het, al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, beantwoorden van een toepassingsgerichte kennisvraag van een ondernemer, uitgaande van voor de ondernemer nieuwe kennis met betrekking tot de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

De kennisvoucher heeft een waarde van 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3750.

Hooggekwalificeerd personeel
Subsidie wordt verstrekt aan een mkb-ondernemer bij wie een onderzoeksorganisatie of grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.

Aan een mkb-ondernemer wordt per gedetacheerde werknemer voor maximaal één jaar subsidie verleend tot een maximum van € 50.000. De subsidie bedraagt maximaal € 50.000 per subsidieontvanger per jaar. De mkb-ondernemer kan maximaal drie jaar gebruikmaken van de regeling.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D-samenwerkingsverband dat een MIT-R&D-samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Dit is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid dat bestaat uit twee of meer niet in een groep verbonden mkb-ondernemers, opgericht ten behoeve van de uitvoering van het samenwerkingsproject.

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 150.000 per MIT-R&D-samenwerkingsproject. Het maximum subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband bedraagt € 75.000.