De Europese Commissie heeft de eerste oproep tot het indienen van voorstellen geopend voor het nieuwe Communautair programma voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020.

De oproep heeft betrekking op LIFE-projectsubsidies 2014 voor beide onderdelen van het programma, namelijk het subprogramma LIFE Milieu en het subprogramma LIFE Klimaatactie. Aan de oproep is een budget van ruim € 283,1 miljoen verbonden, waarvan bijna € 238,9 miljoen voor het subprogramma LIFE Milieu en ruim € 44,2 miljoen voor het subprogramma LIFE Klimaatactie.

Voor het subprogramma LIFE Milieu staat de oproep open voor ’traditionele’ projecten, voorbereidende projecten, geïntegreerde projecten, projecten voor technische bijstand en projecten inzake capaciteitsopbouw. Voor het subprogramma LIFE Klimaatactie staat de oproep alleen open ’traditionele’ projecten en projecten inzake capaciteitsopbouw.

Projecten kunnen worden ingediend door openbare en/of privaatrechtelijke organen, actoren en instellingen.

De maximale ondersteuning bedraagt in principe 60%. Voor het onderdeel Natuur en Biodiversiteit binnen LIFE Milieu kan dit oplopen tot 75% wanneer projecten betrekking hebben op prioritaire habitats of soorten ter uitvoering van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn. Tot slot is voor projecten inzake capaciteitsopbouw een subsidie van 100% van de subsidiabele kosten beschikbaar.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 15 september 2014 (projecten voor technische bijstand), 10 oktober 2014 (geïntegreerde projecten), 16 oktober 2014 (’traditionele’ projecten), 29 oktober 2014 (voorbereidende projecten) of 30 september 2015 (projecten inzake capaciteitsopbouw).

De volgende oproep tot het indienen van LIFE-voorstellen wordt in de herfst uitgebracht en heeft betrekking op exploitatiesubsidies voor non-profitorganisaties die zich op Europees niveau met klimaat- en milieuvraagstukken bezig houden.

Zie hier voor meer informatie.