imageVanuit het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat is een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen voor regionale adaptatiestrategieën en kennisdoorwerking. Het onderzoeksprogramma moet Nederland voorbereiden op klimaatverandering.

Centraal in het programma staat de vraag hoe investeringen in ruimte, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling klimaatbestendig kunnen worden gemaakt en tegelijk kansen kunnen worden gecreëerd voor nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen.

Deze derde en laatste ronde is een gesloten oproep. Dit betekent dat de ontwikkeling en indiening van voorstellen vanuit de hotspots gecoördineerd wordt. Hotspots zijn gebieden die vooral kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Dit zijn: Rotterdam, Haaglanden, Zuidwestelijke Delta, Schiphol, Waddenzee, het gebied van de grote rivieren, de veenweidegebieden en de droge rurale gebieden.

De onderzoeksvoorstellen die de hotspots aanleveren moeten direct bijdragen aan hun eigen regionale adaptatiestrategie. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd met andere programma’s zoals het Deltaprogramma. Bovenal moet het onderzoek tegemoetkomen aan de feitelijke behoeften van de regionale bestuurders die de belangrijke ambitie hebben om hun regio klimaatbestendig in te richten.

Andere projecten die gesubsidieerd worden in deze tranche hebben betrekking op kennisdoorwerking naar overheidsbeleid of valorisatie van kennis voor het bedrijfsleven.

Er zijn twee indieningstermijnen voor preproposals en full proposals. De eerste termijn voor preproposals is inmiddels verstreken, de andere termijnen zijn: tot en met 30 november 2011 (full proposal), 12.00 uur, 31 januari 2012, 12.00 uur (pre-proposal) dan wel 31 maart 2012, 12.00 uur (full proposal).