Voor startende, innovatieve en snelgroeiende MKB-ondernemers kan het lastig zijn om voldoende financiering te krijgen. Het kabinet is op 1 januari 2012 gestart met het innovatiefonds MKB+ om ondernemers en investeerders te helpen goede plannen te financieren.
De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct (van kennis naar kassa). De nieuwe opzet past bij de ambitie om overheidsmiddelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Het kabinet heeft het innovatiefonds samen met bedrijven, brancheorganisaties en financiers ingericht.
Het innovatiefonds MKB+ is op 1 januari 2012 gestart. In de periode tot en met 2015 is voor het fonds ruim € 500 miljoen beschikbaar.

Onderdelen innovatiefonds MKB+
Het innovatiefonds MKB+ bestaat uit 3 onderdelen:

1) Innovatiekrediet voor innovatieve ondernemers
Het innovatiekrediet is een lening die aan bedrijven wordt verstrekt voor innovatieve projecten. De ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindresultaat wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Om in aanmerking te komen voor dit innovatiekrediet moeten bedrijven ook andere financierings-bronnen aanboren. Een andere voorwaarde is dat een bedrijf zijn leningen terugbetaalt als de innovatie succesvol op de markt is gebracht. Dit geld wordt weer gebruikt voor nieuwe innovatieve projecten. Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, dan wordt het krediet omgezet in een subsidie.
Het budget van het innovatiekrediet in 2012 bedraagt € 95 miljoen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2011. Ook kunnen bedrijven die groter zijn dan het midden- en kleinbedrijf vanaf 2012 gebruikmaken van het krediet. Daarnaast kunnen bedrijven al vanaf € 150.000 een innovatiekrediet aanvragen. Het minimumbedrag was € 300.000.

2) SEED Capital-regeling voor technostarters en creatieve industrie
Via de SEED Capital-regeling verstrekt de overheid kapitaal aan investeringsfondsen die met risicokapitaal investeren in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied. Het investeringsbedrag van een fonds wordt door deze regeling verdubbeld. Ondernemers kunnen vervolgens bij deze fondsen terecht voor financiering. De fondsen bepalen ieder voor zich de voorwaarden om voor financiering in aanmerking te komen. Voor de SEED Capital-regeling is in 2012 € 20 miljoen beschikbaar.

3) Fund-of-funds voor snelgroeiende innovatieve bedrijven
Dit initiatief is gericht op snelgroeiende innovatieve bedrijven. Ook hierbij gaat het om financiering met risicokapitaal via investeringsfondsen. Het kabinet wil hiervoor eenmalig € 100 miljoen beschikbaar stellen. Dit onderdeel van het innovatiefonds MKB+ wordt nog verder uitgewerkt.

Innovatie Prestatie Contracten (IPC 2012)
Bedrijven kunnen ook gebruik blijven maken van de Innovatie Prestatie Contracten (IPC). Deze regeling is opgezet om innovatie en samenwerking binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) te stimuleren. De IPC is aangepast en verruimd. Sinds 1 april 2011 kunnen MKB-bedrijven gebruik maken van de nieuwe IPC-regeling.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie
Het kabinet vraagt partijen nu in de innovatiecontracten voorstellen te ontwikkelen voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). In deze consortia werken verschillende partijen samen aan onderzoeken en manieren om innovaties op de markt te brengen. TKI’s zijn gekoppeld aan de topsectoren. Door de Innovatie Prestatie Contracten af te stemmen op deze consortia wordt het MKB meer betrokken bij de samenwerkingsverbanden.