Wijziging subsidieregeling OP-Zuid per 1 september 2014

Op 1 juli hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de zesde wijziging van de Subsidieregeling OP-Zuid 2007-2013 gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Klik hier voor de officiële publicatie.

De belangrijkste wijziging betreft de verhoging van het subsidieplafond voor bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Rijkscofinanciering voor innovatieprojecten (artikel 2.13) tot een bedrag van € 8.250.000,- euro, voor de gehele regio Zuid-Nederland.

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2014 worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement.

MKB-subsidie Innovatieprojecten
De MKB-subsidie Innovatieprojecten biedt kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid om – tegen relatief lage administratieve lasten – subsidie te verkrijgen voor innovatiegerichte activiteiten. De samenwerkingsmodule binnen deze regeling maakt samenwerking met kennisinstellingen, grote bedrijven en andere MKB’ers mogelijk.

De subsidie is bedoeld voor innovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling. Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de projectactiviteiten onder meer leiden tot verbetering van de concurrentiepositie, versterking van het innovatiepotentieel en een structurele toename van de bedrijfsactiviteit. De gesubsidieerde activiteiten moeten breed te vermarkten producten, diensten of processen opleveren en extra werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland creëren. Voor de exacte vereisten en overige gestelde subsidievoorwaarden, verwijzen wij naar paragraaf 2 van de Subsidieregeling OP-Zuid.

Hoogte van de subsidie
Voor een individuele aanvraag is de subsidiehoogte 35% van de totale subsidiabele projectkosten, tot een maximumbedrag van € 250.000,- euro. Voor een aanvraag in het kader van de samenwerkingsmodule kan maximaal € 1.000.000,- euro subsidie worden verstrekt. De subsidie per deelnemer aan een samenwerkingsproject bedraagt voor MKB-ondernemingen 50% van de totale subsidiabele projectkosten en voor deelnemers die niet als MKB- onderneming kwalificeren 40% van de totale subsidiabele projectkosten.

Behandeling van aanvragen
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt de datum waarop een aanvraag volledig en juist is ingediend, als datum van ontvangst. Indien het subsidieplafond op een dag overschreden dreigt te worden, zal de behandelvolgorde van de op die dag ontvangen volledige aanvragen worden bepaald door middel van notariële loting.

Let op: het tijdig, juist en volledig indienen van uw aanvraag is van wezenlijk belang om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage op grond van de Subsidieregeling OP-Zuid. Onvolledige of onjuist ingediende aanvragen blijven buiten beschouwing als het gaat om het bereiken van het subsidieplafond. Om te controleren of uw aanvraag volledig is, kunt u onze ‘checklist volledigheid’ nalopen. Klik hier voor de checklist volledigheid.

Begeleiding subsidieaanvragen
Voor subsidietechnische ondersteuning bij de voorbereiding van uw aanvraag kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement. Wij adviseren u hiervan gebruik te maken.

Contactpersonen Stimulus Programmamanagement:
Nicole Derksen, n.derksen@stimulus.nl, tel. 040 237 01 00
Eline de Graaff, e.d.graaff@stimulus.nl, tel. 040 237 01 00

Daarnaast kunt u contact opnemen met de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de Kamer van Koophandel. Deze instanties hebben de inhoudelijke deskundigheid in huis om u te ondersteunen bij de uitwerking van uw projectplan.

Contactpersonen ROM’s en KvK:
Voor Brabantse bedrijven: Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Pieter Meuwissen, e-mail pmeuwissen@bom.nl, tel. 088 831 11 20;
Voor Zeeuwse bedrijven: Economische Impuls Zeeland, Michel Carol, e-mail michelcarol@impulszeeland.nl, tel. 0118 72 49 00;
Voor Limburgse bedrijven: NV Limburgse Industriebank LIOF, Ger Schnackers, e-mail gschnackers@liof.nl, tel. 043 328 02 80;
Voor clusters / aanvragen uit Zuid-Nederland: Kamer van Koophandel, Monique Czarnecki, e-mail moniqueczarnecki@kvk.nl, tel. 088 585 15 85.

Nieuw aanvraagformulier

De zesde wijziging van de subsidieregeling OP-Zuid heeft ook consequenties voor het aanvraagformulier voor MKB subsidie. Klik hier voor meer informatie en het nieuwe formulier.