De beleidsregels voor het Fonds Life Sciences & Health for Development zijn gepubliceerd.

Doel van het fonds is het ondersteunen van activiteiten op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve gezondheidstechnologieën voor de bestrijding van ziekten gerelateerd aan armoede en seksuele en reproductieve gezondheid. Voor de gehele looptijd van het fonds (tot en met 31 december 2016) is een budget van € 2,7 miljoen beschikbaar.

De specifieke doelstellingen van het fonds zijn:

  • een groeiend aantal mensen toegang geven tot antiretrovirale medicijnen, voorbehoedsmiddelen en andere producten voor goede seksuele en reproductieve gezondheid;
  • zorgen dat publieke en private klinieken betere seksuele en reproductieve zorg kunnen leveren waar steeds meer mensen gebruik van kunnen maken;
  • het bestrijden van armoedegerelateerde ziekten zoals beoogd in VN Millennium Doel nummer 6.

De categorieën gezondheidstechnologie die naar verwachting de meest directe bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidsstatus van de armere groepen in ontwikkelingslanden, zijn geneesmiddelen, bio-medische producten (zoals vaccins), medische apparaten en ondersteunende technologieën en diensten om effectieve diagnostiek, therapie of preventie mogelijk te maken.

In aanmerking voor subsidie komen samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal één onderneming met winstoogmerk, één deelnemer zonder winstoogmerk en één partij afkomstig uit de kring van de overheid. Ook kennisinstellingen kunnen deelnemer zijn van een samenwerkingsverband. Minimaal één deelnemer is in Nederland gevestigd en minimaal één deelnemer in een ontwikkelingsland. Per samenwerkingsverband kan ten hoogste één aanvraag voor subsidie in aanmerking komen.

De aanvraag voor subsidie heeft betrekking op een project gericht op een ontwikkelingsland zoals opgenomen op de LS&H4D-landenlijst. Aanvragen voor subsidie hebben betrekking op projecten die gerelateerd zijn aan een bepaalde fase van productinnovatie, waarbij de innovatieketen zich uitstrekt van technisch economisch haalbaarheidsonderzoek tot en met de ontwikkeling van een ‘proof of concept’. Aanvragen kunnen ook betrekking hebben op projecten die zijn gericht op onderzoek van de introductie van producten, procedés of diensten op nieuwe markten (met uitzondering van de daadwerkelijke vermarkting ervan).

De projecten waarvoor subsidie kan worden verleend, moeten leiden tot een business case die geschikt is om te worden gepresenteerd bij relevante financiële instellingen en/of ten behoeve van call for proposals in de (inter)nationale context. De volgende typen projecten komen in aanmerking voor subsidie:

  • project a: een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een inschatting van technische innovatie en economische mogelijkheden van voorgenomen industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en het beoogde eindresultaat;
  • project b: ontwikkeling van een ‘proof of principle’ door middel van industrieel onderzoek waarbij het gaat om activiteiten gerelateerd aan planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van innovatieve producten, procedés of diensten;
  • project c: ontwikkeling van een ‘proof of concept’ door middel van experimentele ontwikkeling;
  • project d: een haalbaarheidsstudie waarbij in het kader van een te nemen investeringsbesluit aangaande een gezondheidstechnologie onderzocht wordt of het technisch of commercieel haalbaar is een concreet project, procedé of dienst in het ontwikkelingsland uit te voeren;
  • project e: een demonstratieproject waarmee gezondheidstechnologie in een reële praktijksituatie wordt gedemonstreerd, met als doel de betreffende technologie in het ontwikkelingsland te introduceren, onder een brede groep belangstellenden.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele projectkosten per samenwerkingsverband tot een maximum van € 75.000 voor project a, € 225.000 voor project b en c, € 150.000 voor project d en € 300.000 voor project e.
Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2014 (15.00 uur) worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.