Het Economisch Herstel Fonds (EHF) is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken die gemaakt zijn in de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom hebben wij het bij deze regeling over groen-economisch herstel.

Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) kunt u investeren in de toekomst van uw landbouwbedrijf. Ook kunt u in een samenwerkingsverband werken aan projecten voor de sector.

Subsidies voor groen-economisch herstel
Er zijn 2 subsidieregelingen van toepassing.

Investeren in groen-economisch herstel

Deze regeling kent de volgende investeringscategorieën en budgetten

A: Precisielandbouw en Smart Farming: 7,1 M€
B: Digitalisering: 7,1 M€.
C: Water (waaronder droogte en verzilting): 7,1 M€
D: Duurzame bedrijfsvoering.: 7,1 M€
E: Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw: 7,1 M€

Subsidie
• Per landbouwbedrijf, maximaal twee aanvragen voor elk één concrete investering.
• Subsidiebedrag is 60% van subsidiabele investeringskosten,
• Jonge landbouwer, top up van 15%, tot maximaal 75%
• Minimale subsidiebedrag bedraagt € 25.000 (mag lager zijn bij aanvraag voor 1 of 2 investeringen op de shortlist met eenheidsbedragen).
• Maximum subsidiebedrag is € 150.000.

Samenwerken aan groen-economisch herstel

Deze regeling kent de volgende projectcategorieën en budgetten:

A: Duurzame toegevoegde waardeketens: 3M€ budget, project 100k€ – 500k€
B: Innovatieve digitalisering: 3M€ budget, project 100k€ – 500k€
C: Gebiedsgerichte pilots: 4M€ budget, project 300k€ – 2000k€
D: Sectorale initiatieven: 3M€ budget, project 100k€ – 500k€
E: Managementmaatregelen stikstof: 3M€ budget, project 100k€ – 500k€

Subsidie
• Aanvragen in een consortium, waarin tenminste 1 landbouwbedrijf.
• Subsidiebedrag is 40-100% afhankelijk van het type subsidiabele kosten (arbeid, investeringen, derden),
• Minimum en maximum subsidiebedrag is afhankelijk van de categorie.

Aanvragen
U kunt vanaf 6 december 2021 een of meerdere subsidies aanvragen en de regeling sluit rond 14 februari 2022.

Meer informatie

Zie RVO: Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw | RVO.nl | Rijksdienst