Vanaf 15 september 9.00 uur kunt u subsidie aanvragen voor Algemene innovatieprojecten (prioriteit 1.) en Energie Innovatieprojecten (prioriteit 2.) voor samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen, of van mkb-ondernemingen met grootbedrijven en/of kennisinstellingen.

Voorwaarden:

 • De minimale subsidie per project is € 350.000. De maximale subsidie is € 750.000.
 • Het subsidiepercentage is maximaal 40%
 • MKB-ondernemingen kunnen tot maximaal 50% subsidie krijgen.
 • Er is sprake van minimaal drie samenwerkende partners, waarvan minimaal één partner een mkb-onderneming is.

Voor deze openstelling is in Gelderland en Overijssel een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar. De beschikbare middelen worden verdeeld volgens het first come first serve principe. 

U kun subsidie aanvragen voor projecten die passen binnen: 

 • Prioriteit 1: Een slimmer Oost-Nederland
 • Prioriteit 2: Een groener Oost-Nederland
 • Actielijn 1: samenwerking van mkb-bedrijven met elkaar, met grootbedrijf  en/of met kennisinstellingen TRL-fases 4-8. 

De voorstellen worden beoordeeld door een externe deskundigencommissie. De commissie maakt daarbij gebruik van vastgestelde beoordelingscriteria.  De weging van de criteria kunnen verschillen. Bij deze regeling is de onderstaande weging van toepassing:

1:  Mate waarin het project bijdraagt aan de doelstelling van het programma 25% / 25 punten

2: Mate van innovativiteit 20% / 20 punten

3: Financieel en economisch toekomstperspectief 25% / 25 punten

4: Kwaliteit van de aanvraag 15% / 15 punten

5: Bijdrage aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke impact 15% / 15 punten

Een project moet minimaal 70 punten van de maximaal te behalen 100 punten scoren. Daarnaast moet op criterium 1 en criterium 3 minimaal 70% van de maximaal te behalen punten worden gehaald. Voor de overige criteria geldt een drempelscore van 50% van te behalen score.

 • Prioriteit 1: Een slimmer Oost-Nederland

Voor een sterke economie moeten bedrijven kunnen bijblijven bij de grote internationale transities en kansen benutten. Een slimmer Oost-Nederland vraagt daarom om innovatieve ondernemers en een krachtig mkb. Het mkb is goed vertegenwoordigd in Oost-Nederland, maar juist voor deze bedrijven is het lastig te innoveren en kennis om te zetten in kassa (valoriseren). Daarnaast is er nog niet altijd aansluiting tussen het mkb en de kennisinstellingen, terwijl deze aansluiting nodig is om het valorisatie- en innovatiepotentieel van de regio ten volste te benutten. Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland zet daarom in op het aansluiten van het mkb op de kennisinfrastructuur en ondersteuning bij valorisatie.

Doel

Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland richt zich op de versterking van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën.  

Dit betekent inzet op innovatie op het snijvlak van: 

 • Health, Food en Tech – Prevention & MedTech
 • Tech, Food en Materials – Sustainability & Foodtech
 • Cleantech, Materials en Tech – Manufacturing & MaterialTech

Waarbij partijen komen tot nieuwe oplossingen, producten en toepassingen die bijdragen aan de (maatschappelijke) transities in Oost-Nederland. 

Doelgroep

De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:

 • MKB-bedrijven die op de volgende crossovers actief zijn: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech en Industry & Materialtech;
 • partijen uit de quadrupel helix-samenwerking;
 • samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven met kennisinstellingen en/of grootbedrijven en/of overheden en/of gebruikersgroepen.
 • Prioriteit 2: Een groener Oost-Nederland

Oost-Nederland voelt de dringende noodzaak van de klimaatverandering en draagt op verschillende manieren bij aan een overgang naar een groenere economie. De regio is ambitieus in deze transitie; zowel de provincie Overijssel als Gelderland wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Oost-Nederlandse bedrijven kunnen hier met slimme oplossingen in de energietransitie een belangrijke bijdrage aan leveren.

Met het versnellen van de energietransitie geeft Oost-Nederland ook invulling aan de  Green Deal in de regio. Deze Innovaties leiden daarnaast bij toepassing vaak tot reductie van de CO2-uitstoot. Daarmee dragen deze innovaties (indirect) ook bij aan een schonere lucht. Binnen prioriteit 2 richt het programma zich op ontwikkeling en demonstratie, uitrol en acceptatie van toepassingen die de energietransitie versnellen. Het gaat om nieuwe oplossingen, producten en toepassingen van hernieuwbare energiebronnen en  slimme energiesystemen & opslagmogelijkheden, die bijdragen aan de energietransitie in Oost-Nederland.

Doel

Het  Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland richt zich op de doelstellingen:

 • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;
 • Ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken (inclusief opslag op lokaal niveau). 

Doelgroep

Er zijn op voorhand geen partijen uitgesloten van deelname*. De belangrijkste doelgroepen binnen deze specifieke doelstelling zijn:

 • mkb-bedrijven die actief zijn op het gebied van energietransitie;
 • samenwerkingsverbanden met partijen uit de quadrupel helix-samenwerking.
 • Actielijn 1. samenwerking tussen MKB, grootbedrijf en/of met kennisinstellingen

Marktgerichte innovatie in samenwerking van mkb met elkaar, met grootbedrijf en/of met kennisinstellingen.

Voorbeelden onder deze actielijn zijn:

 • industrieel onderzoek en experimentele ontwikkelingen  in samenwerking tussen het mkb en kennisinstellingen;
 • ontwikkelen en testen van prototypes tot en met praktijkdemonstraties en maatschappelijke acceptatie;
 • innovatietrajecten in het mkb,  Hiermee kan innovatie in randvoorwaarden en processen tot integraal onderdeel van de ontwikkeling worden gemaakt; Bij prioriteit 2 kan het bijvoorbeeld gaan om nieuwe methoden van opwek of verbetering van energie-efficiëntie bij gebruik van hernieuwbare bronnen;
 • trainingscomponenten binnen innovatietrajecten zodat werknemers op de juiste wijze innovaties kunnen implementeren.
 • Actielijn 2. (gedeelde) test- en demonstratiefaciliteiten

Marktgerichte innovatie door middel van (gedeelde) test- en demonstratiefaciliteiten

Voorbeelden onder deze actielijn zijn:

 • proeftuinen en living labs die innovatie stimuleren in samenwerking tussen het mkb en de kennisinstellingen; 
 • demonstraties van nieuwe toepassingen en oplossingen, die adoptie van hernieuwbare energie in het bedrijfsleven en in de maatschappij versnellen en vergroten;
 • slimme uitrol: bij prioriteit 2 bijvoorbeeld pilots van lokale energiegemeenschappen tot opwek en gebruik van hernieuwbare energie, inclusief bewustmaking en promotie richting burgers;
 • bewustmaking en ‘Social readiness’ tot draagvlak voor één of meerdere (integrale) oplossingen als onderdeel van projecten.

Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3)  

De RIS3 vormt de basis voor het  Programma EFRO 2021-2027 Oost Nederland. In RIS3 is te lezen wat de kracht van, en de kansen voor de regionale economie van  Oost Nederland zijn én waar die zich bevinden. Met het het Programma EFRO 2021-2027 geeft EFRO-Oost uitvoering aan de strategie die volgt uit de RIS3 en worden de kansen verzilverd.

Meer informatie over deze subsidie

Programma EFRO Oost (efro-oost.eu)