Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben ingestemd met het voorstel van Gedeputeerde Staten om 4 nieuwe investeringsfondsen in te stellen. Zo komt er geld voor innovatie (met een budget van € 125 miljoen), energie (€ 60 miljoen), breedband (€ 50 miljoen) en natuur (€ 240 miljoen). Het totale fonds – in totaal € 475 miljoen – is afkomstig uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Met deze investeringsfondsen wil de provincie participeren in projecten waarvoor investeringen van banken moeilijk te krijgen zijn. Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de projecten. De provincie stelt zich dus op als partner van private investeerders en is bereid tot het nemen van een zeker risico. Met uitzondering van het fonds voor natuur, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. De nieuwe fondsen worden ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij.

Projecten van boven de € 5 miljoen zullen expliciet aan de provincie worden voorgelegd ter goedkeuring. Ook werd gesproken over het te verwachten rendement. Daarbij werd GS gevraagd erop toe te zien dat de investering in redelijke mate verspreid wordt over de provincie. Daarnaast dient GS ervoor te zorgen dat er niet geïnvesteerd wordt in projecten waarbij sprake is van exorbitante beloningen van het management.

De fondsen voor innovatie, energie en natuur konden op brede steun rekenen van PS. Over het Breedbandfonds was meer discussie. Enkele partijen vroegen zich af in hoeverre participeren in breedband een rol voor de provincie moet zijn en of hier geen sprake is van staatssteun. Voor de uitwerking van het energiefonds werd een motie aangenomen die GS vraagt de mogelijkheden te onderzoeken om particuliere woningeigenaren te ontzorgen op het gebied van energiekosten.

Zie hier en hier voor meer informatie.