De provincie Noord-Holland investeert de komende vijf tot tien jaar € 85 miljoen in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren. Dat hebben de Noord-Hollandse Gedeputeerde Staten (GS) besloten.

Ten behoeve van de investeringen in duurzaamheid wordt een Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland opgericht (afgekort PDE-NH), dat participaties aan kan gaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie of wind op zee. Dit zullen vaak nieuw op te starten projecten zijn die op de lange termijn kansrijk worden geacht, maar die problemen hebben om de financiering rond te krijgen.

Het Participatiefonds Duurzame Economie is een uitwerking van het provinciale coalitieakkoord om te komen tot een Duurzaam Energiefonds met een omvang van € 85 miljoen. Er is gekozen om het fonds breder in te zetten omdat dit beter aansluit bij de ambities van de provincie en bij het uitgangspunt dat niet alleen wordt ingezet op het stimuleren van duurzame energie vanwege de milieudoelstellingen, maar vooral ook vanwege de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die dat biedt. Het wordt een zogeheten revolverend fonds, zodat mogelijke winsten uit participaties terugvloeien in het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet.

Eerste tranche van € 30 miljoen
Het fonds wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij GS voorstellen om te beginnen met de openstelling van een eerste tranche van € 30 miljoen. Als dat bedrag bijna volledig is gebruikt voor participaties doen GS opnieuw een voorstel aan Provinciale Staten (PS) om de volgende tranche beschikbaar te stellen. Volgens GS zou dat dan ook een goed moment zijn om te kijken of het fonds voldoet aan de verwachtingen, wat de (maatschappelijke) opbrengsten zijn en hoe de markt zich op dat moment ontwikkelt. Ook is er dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld het investeringsreglement aan te scherpen.

Voor het fonds wordt een externe fondsbeheerder geworven, maar GS moeten als aandeelhouder wel bij elke investeringsaanvraag toestemming verlenen.

Derde kwartaal van 2013
Het voorstel om tot een Participatiefonds Duurzame Economie te komen wordt nu voorgelegd aan PS. Indien zij instemmen met de voordracht kan het nieuwe fonds in de loop van het derde kwartaal van 2013 operationeel zijn.

Zie voor meer informatie ook: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Provincie-investeert-85-miljoen-in-duurzaamheid.htm