De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant uitgebreid met een nieuw hoofdstuk gericht op de herstructurering van bedrijventerreinen.

Het hoofdstuk ‘Provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen’ betreft in feite de tweede tranche van de Subsidieregeling provinciaal herstructureringsprogramma Noord-Brabant 2011, die in 2011 eenmalig heeft opengestaan en daarna is ingetrokken.

In het kader van het nieuwe hoofdstuk kan projectsubsidie worden verstrekt aan rechtspersonen voor projecten gericht op herstructurering van bedrijventerreinen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • het project is gericht op kwaliteitsverbetering van het gehele bedrijventerrein;
 • het project kan binnen 24 maanden na subsidieverlening zijn gerealiseerd;
 • het project beschikt over een breed maatschappelijk draagvlak;
 • het project is gericht op herstructurering van het bedrijventerrein in de vorm van revitalisering of herprofilering.
 • het bedrijventerrein:
  • is gelegen binnen het grondgebied van de provincie Noord-Brabant;
  • omvat een aaneengesloten terrein van minimaal één hectare bruto oppervlakte;
  • is bestemd voor bedrijfsmatige uitoefening van industriële, ambachtelijke en dienstverlenende bedrijven en groothandel met daarbij behorende voorzieningen;
  • betreft een bestaand bedrijventerrein;
  • is verouderd omdat het geheel of gedeeltelijk kwalitatief en functioneel niet meer als courant beschouwd kan worden;
  • heeft te maken met dreigende of feitelijke structurele leegstand en ernstige achteruitgang van het terrein.
 • de veroudering van het bedrijventerrein is niet te wijten aan achterstallig onderhoud;
 • het langdurig kwalitatief en duurzaam beheer van het project is geborgd.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 750.000 per aanvrager. Subsidies van minder dan € 125.000 worden niet verstrekt.
Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 januari 2014 tot en met 16 maart 2014. Het subsidieplafond bedraagt € 7.715.000.