Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft de Tweede Kamer de brief ‘Ondernemen voor ontwikkeling: investeren in duurzame en inclusieve groei’ toegezonden. Belangrijke onderdelen in de brief zijn de uitwerking van het eerder al aangekondigde Dutch Good Growth Fund (afgekort DGGF) en het verbeteren van de dienstverlening aan bedrijven.

Het DGGF komt in de plaats van:

           het Private Sector Investeringsprogramma (PSI) en de zogenaamde OS-variant van de Faciliteit Opkomende Markten (FOM) die zich beiden richten op bevordering van investeringen uit Nederland (en andere Westerse landen) in lage- en middeninkomenslanden, worden als aparte programma’s in 2014 stopgezet;

           de Faciliteit Opkomende Markten en Finance for International Business (zie TF) zullen voor de landen waar het DGGF voor open staat, worden stopgezet. Voor landen die niet in de DGGF-landenlijst zijn opgenomen (zoals China en Brazilië) zullen beiden echter blijven voortbestaan.

Dutch Good Growth Fund

Het DGGF geeft invulling aan de nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen en biedt verschillende vormen van financiering voor investeringen in en handel met lage- en midden-inkomenslanden. Het fonds gaat begin 2014 van start en krijgt een investeringskapitaal van € 750 miljoen. Daarnaast komt er maximaal € 75 miljoen beschikbaar voor technische assistentie.

De focus van het fonds ligt op het Nederlandse en het lokale midden- en kleinbedrijf. Grotere bedrijven kunnen ook in aanmerking komen, voor zover dat noodzakelijk is voor de mkb-bedrijven waarmee zij samenwerken en als in die samenwerking het accent op het midden- en kleinbedrijf ligt.

Daarnaast zal extra aandacht uitgaan naar ondernemers in fragiele staten, jonge ondernemers en vrouwelijke ondernemers.

Het DGGF biedt financiële steun in de vorm van leningen, garanties en aandelenparticipaties en krijgt een revolverend karakter (er wordt gestreefd naar 100% terugbetaling). Naast het investeringskapitaal wordt geld beschikbaar gesteld voor technische assistentie. Het geld is vooral bestemd om investeringen op nieuwe markten en in innovatieve programma’s daadwerkelijk op gang te helpen, om zo risico’s van investeringen te verminderen en rendementen te verhogen. Ook dekt het fonds in een aantal gevallen eerste verliezen van private financiers.

 De doelstelling van het DGGF valt uiteen in drie opdrachten:

1.         Financiering van activiteiten van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf dat ontwikkelingsrelevante investeringen wil doen in lage- en middeninkomenslanden;

2.         Financiering van activiteiten van het midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden;

3.         Financiering van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf dat wil exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.

Financiering Nederlands mkb dat ontwikkelingsrelevante investeringen wil doen in lage- en middeninkomenslanden

De eerste opdracht voor het fonds betreft de bevordering van ontwikkelingsrelevante investeringen in lage- en middeninkomenslanden door het Nederlands midden- en kleinbedrijf. Het fonds biedt garanties en directe financiering aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf met een goed investeringsplan. Dit onderdeel van het fonds wordt beheerd door Agentschap NL. Voor deze opdracht is in de periode 2014-2017 een investeringskapitaal van € 175 miljoen beschikbaar (plus circa € 18 miljoen voor technische assistentie).

Om de duurzaamheid van de investering te garanderen worden investeringsplannen niet alleen beoordeeld op hun financiële prestaties, maar wordt ook gekeken naar milieu- en sociale aspecten en blijvende voordelen voor de lokale economie. Het gaat om transacties tot € 10 miljoen.

Het DGGF biedt een garantie aan private financiers die in principe bereid zijn geld te verstrekken voor een investering, maar de risico’s net te hoog achten. Hierbij worden risico’s gedeeld tussen de private financier, het fonds en de ondernemer. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij investeringen niet door private partijen worden ondersteund. Het fonds biedt dan de mogelijkheid voor directe financiering. Het gaat bijvoorbeeld om het verstrekken van leningen of participaties.

 

Financiering van activiteiten van mkb in lage- en middeninkomenslanden

De tweede opdracht voor het fonds betreft de bevordering van financiering van het midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden. Het is de bedoeling om private investeerders en financiële intermediairs, in Nederland en in lage- en middeninkomenslanden, over de streep te trekken om meer te investeren in het midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden. Ook voor dit onderdeel is in de periode 2014-2017 een investeringskapitaal van € 175 miljoen beschikbaar, plus circa € 26 miljoen voor technische assistentie.

Het DGGF verschaft financieringsmogelijkheden voor het lokale midden- en kleinbedrijf, maar investeert niet rechtstreeks in lokale bedrijven. Het maakt gebruik van bestaande en nieuw op te richten investeringsfondsen. De DGGF-bijdragen worden in verschillende vormen verstrekt: als aandelenkapitaal, ‘first loss’-bescherming (het afdekken van eerste verliezen), garanties, (achtergestelde) leningen of converteerbare leningen. Uitgegaan wordt van een investeringsperiode van drie tot vijf jaar met een financieringslooptijd oplopend tot circa tien jaar. Het fonds verstrekt per intermediair niet meer dan 49% van het totale benodigde kapitaal en heeft altijd een minderheidsaandeel.  Het bedrag dat vanuit het fonds beschikbaar wordt gesteld aan intermediairs is aan een maximum gebonden en bedraagt nooit meer dan 10% van het totaal beschikbare investeringskapitaal voor dit onderdeel. Voor het beheer van dit onderdeel van het fonds wordt een gespecialiseerde marktpartij aangetrokken.

 

Financiering van Nederlands mkb dat wil exporteren naar lage- en middeninkomenslanden

De derde opdracht van het fonds is het stimuleren van ontwikkelingsrelevante export naar lage- en middeninkomenslanden door het Nederlands midden- en kleinbedrijf. Het gaat hier om export van kapitaalgoederen en diensten die ervoor zorgen dat in lage- en middeninkomenslanden kwalitatief betere producten kunnen worden gemaakt, de dienstverlening wordt verbeterd of productiemethoden efficiënter worden. Ook voor dit onderdeel is in de periode 2014-2017 een investeringskapitaal van € 175 miljoen beschikbaar, plus € 9 miljoen voor technische assistentie.

In het kader van deze opdracht biedt het DGGF financiering aan ondernemers in lage- en middeninkomenslanden die Nederlandse producten willen afnemen. Het fonds richt zich daarbij op exporttransacties tot € 15 miljoen waar een goede business case aan ten grondslag ligt, maar die momenteel nog niet door de markt of de huidige Exportkredietverzekering (EKV) worden ondersteund.

Allereerst biedt het fonds een aanvullende EKV voor DGGF-landen waar de huidige EKV geen of onvoldoende dekking geeft. Ten tweede biedt het DGGF kredieten voor kleine transacties van kapitaalgoederen en diensten naar lage- en middeninkomenslanden en ten slotte biedt het fonds garanties voor handelstransacties met een looptijd van maximaal een jaar (de zogenoemde korte handelstransacties).

Dit onderdeel van het fonds wordt beheerd door Atradius Dutch State Business.

Zie hier voor de gehele Kamerbrief: