In 2021 begint de nieuwe programmaperiode van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De provincies Gelderland en Overijssel werken in het kader hiervan gezamenlijk aan het nieuwe EFRO-programma Oost-Nederland 2021-2027.

Op dit moment is er een conceptversie van het nieuwe OP Oost-programmadocument gereed. De provincies roepen iedereen die geïnteresseerd is op om dit te lezen en opmerkingen te delen. Dit kan tot 13 januari 2021.

Inhoudelijke toelichting
Op basis van geraadpleegde beleidsdocumenten, input vanuit stakeholders en aanbevelingen vanuit de Europese Commissie kiest Oost-Nederland er met het programma 2021-2027 voor om de lijn van OP Oost 2014-2020 voort te zetten, geactualiseerd naar de behoefte van deze tijd.

Concreet betekent dit dat vanuit het EFRO-programma Oost Nederland 2021-2027 geïnvesteerd wordt in innovatie. De focus ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe producten en processen van technologieën die raken aan de samenwerking tussen de volgende sectoren: prevention & medtech, sustainability & foodtech, manufacturing & materialtech, zoals benoemd in de Regionale Innovatiestrategie RIS3.

Doelgroep van het EFRO is het midden- en kleinbedrijf (mkb). Op basis van het feit dat economische kansen tot valorisatie door het Oost-Nederlandse mkb nog niet volledig benut worden, blijft het programma inzetten op het aanjagen van het benutten van deze kansen.

Uit de investeringsbehoeften die benoemd worden in de strategie blijkt dat vooral voor de ontwikkelings- en demonstratiefase vanaf technology readiness level 4 (TRL4) behoefte aan financiële ondersteuning bestaat. Het programma stelt daarom financiering voor valorisatie beschikbaar vanaf dit TRL-niveau.

Bij de innovaties wordt ook gekeken naar andere aspecten dan de technologie: wat betekent de innovatie vanuit ethiek? Past de innovatie binnen wet- en regelgeving? Werkt de toepassing op echte praktijkschaal? Wat is de sociale acceptatie? Voor deze aspecten wordt gekeken naar de societal readiness levels (SRL) en market readiness levels (MRL).

Specifieke aandacht is er ook voor de energietransitie. Zowel Gelderland als Overijssel streven naar verlaging van uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstof en CO2. Ook de Europese Commissie is ambitieus met betrekking tot de energietransitie en vraagt een deel van het nieuwe EFRO-programma voor dit doel in te zetten. Met hulp van het EFRO investeren de provincies dan ook mede in de energietransitie.

Vervolg
De verwachting is dat de nieuwe EFRO EU-verordening begin 2021 zal worden gepubliceerd. Aansluitend kan het OP Oost-programma voor 2021-2027 ingediend worden bij de Europese Commissie. De start van het programma wordt na de zomer van 2021 verwacht.

Zie ook: https://www.op-oost.eu/Nieuwsberichten/Programma-Oost-Nederland-2021-2027.html