Binnen het Kaderprogramma voor innovatie en concurrentievermogen, onderdeel Programma voor ondernemerschap en innovatie (CIPPOI) is een oproep gedaan tot het indienen van voorstellen die regio’s ondersteunen bij de aanpassing aan industriële structuren. Dit om de mogelijkheden van clusters en ondernemerschap voor de regionale economische ontwikkeling te benutten en maatschappelijk uitdagingen zoals vermindering van de CO2-uitstoot, het tegengaan van verspilling van hulpbronnen en milieubescherming te agenderen. Voor de oproep met identificatiecode 64/G/ENT/CIP/13/C/N04C02 is € 4,25 miljoen beschikbaar. 

De oproep moet bijdragen aan het stimuleren van activiteiten die de potentie van radicale innovaties hebben, die voortkomen uit dergelijke sectoroverstijgende samenwerking en die een systemische impact genereren.
Samenwerkingsverbanden van minimaal drie en maximaal vijf partners uit een of meer aan het CIP deelnemende landen kunnen een aanvraag indienen. De coördinator moet een regio vertegenwoordigen die behoort tot NUTS 2. Ten minste één clusterorganisatie maakt deel uit van het consortium.

Aanvragers dienen de volgende drie specifieke activiteiten te ontwikkelen:
– Wederzijds leren op het gebied van transnationaal beleid;
– Clustersamenwerking en netwerkactiviteiten;
– Ondersteunende activiteiten voor ondernemers door middel van voucherregelingen, bedrijfsverzamelgebouwen of internationaliseringsondersteuning voor het mkb.

Projecten hebben een looptijd van maximaal 24 maanden.
Er is budget voor zes voorstellen. De helft van het budget is gereserveerd voor voorstellen met een duidelijke Europese toegevoegde waarde. De bijdrage is maximaal 95% van de subsidiabele kosten.
Aanvragen kunnen tot en met 18 april 2013 (voorlopige voorstellen) dan wel 22 augustus 2013 (volledige voorstellen) bij het DG Ondernemingen en Industrie elektronisch worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=64-G-ENT-CIP-13-C-N04C02&specificProgram=EIP