De al eerder aangekondigde tweede openstelling binnen het Fonds Duurzaam Water is nu officieel gepubliceerd.

Deze oproep is gericht op duurzame inclusieve economische groei door het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid in ontwikkelingslanden via publiek private partnerschappen. Het budget voor deze ronde is vastgesteld op € 30 miljoen.

De aanvragende partnerschappen bestaan uit minstens één publieke instelling en een bedrijf. Daarnaast is de betrokkenheid van een ngo of kennisinstelling verplicht. Van alle deelnemende partijen komt minstens één partij uit Nederland en één partij uit het land waar de activiteit voor geldt.

Aanvragen moeten betrekking hebben op de beleidsprioriteit water en bovendien zijn gericht op één van de subthema’s: “Efficiënt watergebruik, met name in de landbouw”, “Verbeterd stroomgebied beheer en veilige delta’s” en “Verbeterde toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen”. Alleen activiteiten die plaatsvinden in minimaal één van de 66 landen opgenomen op de landenlijst komen in aanmerking.

De subsidie bedraagt 60% tot 70% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 4 miljoen per project. De subsidie bedraagt minimaal € 500.000.

In afwijking van de voorgaande oproep in 2012 is de procedure in twee fasen gedeeld: een informele (niet verplichte) voorfase en een formele beoordelingsfase. Hierdoor wordt de formele doorlooptijd korter. De informele fase beoogt een laagdrempelige, inhoudelijke dialoog te zijn om de kwaliteit van de voorstellen te verbeteren. De dialoog vindt plaats op basis van een concept-note. Na indiening van het projectvoorstel resulteert de formele beoordelingsfase in een besluit over toekenning van de FDW-middelen over de ingediende aanvragen. De procedure na formele indiening van het volledig voorstel is niet gewijzigd.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 30 juni 2014 (15.00 uur). Een aanvrager mag meerdere voorstellen indienen maar hiervan kunnen maximaal twee voorstellen worden gehonoreerd.