De provincie Zuid-Holland stelt ook voor 2015 € 500.000 subsidie beschikbaar voor het moderniseren van de greenports. Dit op basis van de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland.

De greenports, waar op grote schaal aan (glas)tuinbouw, bloementeelt, bollenteelt en/of boomteelt wordt gedaan, vormen na de Rotterdamse haven de tweede economische sector van Zuid-Holland. Schaalvergroting, innovatie en verduurzaming zijn noodzakelijk om de toekomst van de sector veilig stellen.

Subsidieregeling
De Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenportlocaties Zuid-Holland is bedoeld om plannen en onderzoeken die betrekking hebben op modernisering van het bestaande teeltareaal te financieren. Denk aan een haalbaarheidsstudie voor herstructurering, een ‘business case’ voor het gezamenlijk gebruik van duurzame voorzieningen of het verkrijgen van juridisch advies. Rechtspersonen zonder winstoogmerk, zoals gemeenten, stichtingen en belangenverenigingen, kunnen de subsidie aanvragen.

De subsidie vergoedt maximaal 50% van de kosten voor de inhuur van externe deskundigheid ten behoeve van planvorming voor of onderzoek naar modernisering van het bestaande teeltareaal, met een maximum van € 50.000. Een andere mogelijkheid is subsidie aan te vragen voor een Quickscan, waarvan 90% van de subsidiabele kosten kan worden vergoed. De Quickscan mag echter niet meer kosten dan € 10.000.

Greenportlocatie
Het plan of onderzoek dient betrekking te hebben op een ‘greenportlocatie’. Een greenportlocatie is een kleiner of groter areaal, gelegen binnen het op kaart 2 van de Verordening ruimte (oude versie) aangewezen glastuinbouwgebied, glastuinbouwbedrijvengebied, boom-en sierteeltgebied, boom- en sierteelt-PCT-terrein, en het bollenteeltgebied. Na de inwerkingtreding van de Verordening ruimte 2014 is dit gebied aangewezen op de daarbij behorende kaart 3 Teeltgebieden.

Voor het eerste halfjaar van 2015 kunnen aanvragen worden ingediend in de periode 1 juli 2014 tot en met 30 september 2014. De toedeling van de subsidie vindt plaats op basis van de inhoudelijke kwaliteit van de aanvragen.

Toegekende subsidies voor 2014
Voor het eerste halfjaar van 2014 zijn negen aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 237.252.Voor het tweede halfjaar zijn acht aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van € 188.660.

Zie hier voor meer informatie.