Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken zet in 2014 in totaal 34,5 miljoen aan onbenutte middelen van de nationale enveloppe in op maatregelen die bijdragen aan de innovatie en verduurzaming van de landbouw. Het gaat hier om de artikel 68 maatregelen. Van het huidige maatregelenpakket worden vijf bestaande regelingen stopgezet. Dijksma schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

Investeringen in dierenwelzijn: 9,5 miljoen euro
De investeringsregeling voor dierenwelzijn, waarvoor 9,5 miljoen is gereserveerd, zal voor alle diercategorieën worden opengesteld. Als minimumeis wordt gesteld dat de investeringen voor dierenwelzijn ten minste voldoen aan de investeringseisen van 1 ster Beter Leven kenmerk of een vergelijkbaar dierenwelzijnsniveau.

Dijksma zal in deze regelingen voorrang geven aan vleeskuikenhouders die investeren in stallen voor de productie van scharrelkip (daglichtvoorziening, overdekte uitloop). De vleeskuikenhouderij heeft nog een grote opgave voor dierenwelzijn. Een aantal marktpartijen is bezig met het ontwikkelen van plannen om meer scharrelkip in hun producten te verwerken. Met de voorrangspositie voor vleeskuikens wil Dijksma het signaal afgeven dat zij dit initiatief voluit ondersteunt.

Investeringen in mestbewerkingsinstallaties: 5,0 miljoen euro
Met de investeringsregeling voor mestverwerking wil Dijksma investeringen in installaties die dierlijke meststoffen behandelen stimuleren. Daarmee levert de staatssecretaris een gerichte bijdrage aan de mestverwerkingsopgave van alle sectoren.

Precisielandbouw en duurzame bewaarplaatsen: 12,3 miljoen euro

Vaarvergoeding: 1,1 miljoen euro

Brede Weersverzekering: 6,5 miljoen euro

Vijf bestaande regelingen stopgezet
Van het huidige maatregelenpakket worden vijf bestaande regelingen stopgezet. Naast de Investeringsregeling voor integraal duurzame stallen betreft dit de maatregel voor Identificatie en Registratie schaap/geit die per 31 december 2013 is afgerond. De maatregel voor vezelgewassen was alleen in 2013 eenmalig opengesteld. Ook de dierenwelzijnsmaatregel duurzame kalvervloeren wordt afgerond. Tenslotte wordt de maatregel diervriendelijk produceren vanwege een te verwachten beperkte deelname beëindigd.

bron: Ministerie van EZ, 11/12/13