Privacy verklaring InnoPartner

InnoPartner, gevestigd aan op Postbus 92 6700AB Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
InnoPartner verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

InnoPartner kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:
 Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

InnoPartner verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Om diensten aan te bieden
 InnoPartner verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor een subsidieaanvraag, -rapportage of -afhandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

InnoPartner neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
InnoPartner) tussen zit. InnoPartner gebruikt hiervoor geen computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

InnoPartner bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is vanuit de geldende wetgeving om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke
bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: persoonsgegevens, personalia, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, Burgerservicenummer van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

InnoPartner verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InnoPartner blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

InnoPartner gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door InnoPartner en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@InnoPartner.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in
deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. InnoPartner wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-
de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

InnoPartner neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als
u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@InnoPartner.nl.

Functionaris gegevensbescherming

Dhr. R. Janssens van InnoPartner is de contactpersoon.
Hij/zij is te bereiken via info@innopartner.nl

Contactgegevens:

InnoPartner
Postbus 92
6700AB Wageningen
Tel: 06-21707397
info@innopartner.nl
www.Innopartner.nl