Openstelling collectieve acties aanlandplicht en duurzame ontwikkeling visserijgebieden

 

Er is een wijziging van de Regeling LNV-subsidies en het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2013 gepubliceerd. De wijziging betreft ten eerste de introductie en openstelling van een nieuwe paragraaf binnen het onderdeel Capaciteit visserijvloot, namelijk collectieve acties aanlandplicht. Daarnaast wordt het onderdeel Maatregelen van gemeenschappelijk belang  opnieuw opengesteld voor aanvragen met betrekking tot de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden.

Collectieve acties aanlandplicht
Onder de aanlandplicht – die de komende jaren getrapt wordt ingevoerd in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) – wordt de verplichting tot het aanlanden van alle vangsten verstaan. Subsidie kan worden verleend aan samenwerkingsverbanden bestaande uit visserijondernemingen, erkende beroepsorganisaties of beiden (eventueel aangevuld met maatschappelijke organisaties op het gebied van visserij of met andere partijen in de visserijsector), voor de uitvoering van een project dat gericht is op het in het gemeenschappelijk belang ontwikkelen van systemen, procedures of processen ter bevordering van de invoering van de aanlandplicht.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten en maximaal € 500.000. Het subsidieplafond is € 3 miljoen. Aanvragen kunnen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Duurzame ontwikkeling visserijgebieden
De subsidiemodule voor projecten gericht op een duurzame ontwikkeling van visserijgebieden wordt nogmaals 2013 opengesteld. In aanmerking komen projecten die zijn gericht op de stimulering van duurzame ontwikkeling en verbetering van de levenskwaliteit in bepaalde aangewezen visserijgebieden in de provincies Flevoland, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zeeland en Zuid-Holland.

De subsidie bedraagt maximaal 60% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 300.000. Per visserijgebied is een apart subsidieplafond vastgesteld, in totaal is € 4.392.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen eveneens van 1 oktober tot en met 31 oktober 2013 worden ingediend bij Dienst Regelingen.