Op 9 november zijn vertegenwoordigers van de agrarische sector, keten-, maatschappelijke en marktpartijen en onderzoeksinstituten voor de eerste keer bijeengeweest om geïnformeerd te worden en mee te denken over het nieuwe onderzoeksproject ‘Groene Gewasbescherming’. Dankzij de brede samenstelling van de aanwezige groep leverde de bijeenkomst waardevolle vragen, suggesties en adviezen op.

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit financiert voor de komende 5 jaar een groot onderzoek naar gewasbescherming en bestuivers. Het onderzoekproject ‘Groene Gewasbescherming’ daarbinnen, wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis, richt zich op kennisontwikkeling en -verspreiding ter behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Het project moet leiden tot nieuwe teeltsystemen die teelten als die van aardbei, lelie, appel en akkerbouwgewassen sterk verminderd afhankelijk maken van chemische gewasbescherming, terwijl telers wel hun marktpositie behouden. Als blijkt dat een teler in deze systemen incidenteel toch nog chemische gewasbeschermingsmiddelen moet gebruiken, zullen dat uitsluitend middelen met een laag risicoprofiel zijn.

Begin 2018 zal de officiële start van het project ‘Groene Gewasbescherming’ en de deelprojecten daarin, gemarkeerd worden met een kennisdag voor alle stakeholders.

bron: Wageningen University & Research, 09/11/17