– is een onafhankelijk, professioneel adviesbureau op het gebied van technologie, innovatie, milieu, energie en internationale samenwerking en houdt zich bezig met projectsubsidies, fiscale aftrek, investeringspremies, fondsen en innovatiekredieten in de volgende sectoren:

 1. Technologie en innovatie,
 2. Internationaal ondernemen,
 3. Land- en tuinbouw,
 4. Visserij en aquacultuur,
 5. Duurzame energie,
 6. Natuur en milieu,
 7. Plattelandsontwikkeling,
 8. Regionale ontwikkeling.

– richt zich op het ondersteunen van ondernemers ten aanzien van financiële ondersteuning vanuit de regionale, Nederlandse en Europese overheid bij uitvoeren van hun innovatie- en investeringsplannen. Ondersteuning kan plaatsvinden op het gebied van het:

 1. oriënteren op potentiële regelingen (subsidiescan),
 2. toetsen van conceptplannen met uitvoerende adviseurs,
 3. opstellen en indienen van een complete subsidieaanvraag (uurtarief of no cure, no pay)
 4. uitvoeren van projecten (projectadministratie, declaraties, mutaties en rapportages)
 5. afhandelen van subsidieprojecten (accountantsverklaring, inhoudelijke/financiële eindrapportage).

– ondersteunt bedrijven actief bij het ontwikkelen en uitwerken van innovatie- en investeringsplannen, zoals het opstellen van projectplannen, begrotingen, planningen, exploitatieberekeningen, samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten en het vastleggen van intellectueel eigendom.

– is bekend met diverse regionale overheden oa. provincie Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland, nationale organisaties als AgentschapNL Dienst Regelingen en heeft ervaringen met Europese regelingen en instanties.

– kan gericht adviseren ten aanzien van de mogelijkheden van fiscale aftrek op basis van eigen speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), investeringspremies bij de aanschaf van duurzame milieu- en energie-vriendelijke bedrijfsmiddelen (MIA/VAMIL, EIA) ende mogelijkheden van de Innovatiebox (ter vervanging van de octrooibox).

 

Recente projecten

Vermindering van het gebruik van meststoffen en middelen door land- en tuinbouw in Limburg ter verbetering van de grondwaterkwaliteit en beperking van noodzakelijke zuiveringsmaatregelen (LNV).

Ontwikkelen van voedingsmiddelen voor ouderen en patienten ter bestrijding van ondervoeding en verbetering van herstel na ingrepen. Dit betreft een samenwerkingsproject tussen ziekenhuid Gelderse Vallei en WUR (GO-EFRO).

Belangrijke projecten zijn oa. het ontwikkelen van een biobased ontwerp van de WaterBoxx voor het planten van bomen in droge gebieden (SBIR Groene Grondstoffen en OP Zuid) en het ontwikkelen van een capillairboor voor het plaatsen van de Waterboxx in rotsachtige bodem en hellingen (OP Zuid en LNV).

Het ontwikkelen van een overlevingssysteem voor bijvangsten aan boord van garnalenvissersschepen (SBIR biodiversiteit).

Het ontwikkelen van een nieuwe vangstmethode voor garnaal op basis van een hydrorig (Seawing) met minder bodemberoering, minder brandstofverbruik en een betere selectiviteit en dus minder bijvangst (SBIR Biodiversiteit).

De opzet en opschaling van saffraanteelt in Azië en het ontwikkelen van afzet naar Europa. Saffraan is een interessant gewas en kan gezien worden als alternatief voor papaverteelt (PSI – FEOU).

Het ontwikkelen van een draadloos monitoring- en dataloggersysteem voor de koelketen op basis van RTLS en gebruik van actuele data voor het opstellen van prognoses, trends en voorspellingen mbv ziekte- en bederfmodellen (SBIR Bestrijding voedselverspiiling en GO-EFRO).

Diverse projecten voor de Nederlandse visserijsector, oa MSC-certificering, opzetten van keurmerk Zuiderzeezilver, krabbenvangstsystemen, biologische afschriklinten, educatieve visserij, duurzame passieve visserij en visplan voor outriggen (LNV).

Ingehuurd ter ondersteuning van ESF-trajecten door P&O.

Korte historie

2006 Oprichting van InnoPartner.

Belangrijke projecten zijn de aanvraag van een EOS Demo voor de bouw en demonstratie van een bioethanol-productie unit waarbij gebruik wordt gemaakt van restwarmte vanuit een vergister waarbij biogas wordt gevormd en omgezet in groene stroom. Daarnaast is er een uitgebreide studie gedaan in samenwerking met Wageningen UR naar de mogelijkheden van UV-behandeling van land- en tuinbouwgewassen ter bestrijding van schimmelinfecties.

2004 – Werkzaam bij DLV Plant als subsidieadviseur tbv projecten op het gebied van land- en tuinbouw, duurzame energie en aquacultuur

Belangrijke project is de aanvraag van een LIFE+ voor een Nederlands waterbedrijf voor het ontwikkelen en bouwen van een waterzuiveringsmethode op basis van ionenwisseling en nanofiltratie. Deze techniek is uniek en geschikt voor duurzame productie van water en draagt bij aan het beschermen van kwetsbare natuurgebieden en het voorkomen van verdroging.

2003 – Werkzaam bij EMConsult als subsidieadviseur tbv projecten op het gebied van watertechnologie

Belangrijke projecten zijn KP5-Carmina, gericht op het ontwikkelen van plantaardige Calendula olie als reactieve verdunner voor de verf- en coatingsindustrie, in samenwerking met oa Wageningen UR, DSM en van Wijhe. Onderzoek naar het voorspellen van de oxidatiestabiliteit van zuivelproducten op basis van sensorische en instrumentele analyses, in samenwerking met Friesland-Campina. Onderzoek naar nieuwe technieken om voeding te verduurzamen als oa. ultrahoge druk (HID), pulserende elektrische velden (PEF).

1989 – Werkzaam als onderzoeker en projectmanager bij TNO Voeding in Zeist.

Belangrijke vakken zijn moleculaire biologie (somatische embryogenese van de wortel), proceskunde (diffusielimitatie van enzymatische processen, DSM Delft), technische microbiologie (afbraak van aromatische stoffen), informatica (regeling van een airlift loop reactor) en ecologische microbiologie (afbraak van bacteriën door schimmels, CawthronInstitute, Nieuw Zeeland).

1980 – Start van de studie biotechnologie aan de Wageningen UR