Tussen 18 april en met 9 juni 2017 stelt de Provincie Flevoland in het kader van het 3e Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) gelijktijdig 2 maatregelen open. In deze periode van bijna 8 weken kan een subsidie worden aangevraagd voor niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap. Daarnaast wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor het geven van trainingen, workshops, demonstraties en voor het coachen van ondernemers in de agrarische sector.

Niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap
De subsidieregeling voor niet-productieve investeringen in biodiversiteit, natuur en landschap wordt op 18 april 2017 voor het eerst opengesteld. Er is een bedrag van 2 miljoen euro beschikbaar voor hydrologische maatregelen en herstel- of inrichtingsmaatregelen die de natuur, het landschap of de biodiversiteit ten goede komen. De vergoeding bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, waarbij de hoogte van de subsidie tussen 20.000 en 200.000 euro moet liggen.

Belangrijke voorwaarden bij deze regeling zijn dat de investeringen altijd een directe en aantoonbare link moeten hebben met de landbouw en geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een (agrarisch of anderszins) bedrijf tot gevolg mogen hebben. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers of landbouworganisaties, grondeigenaren of –gebruikers, natuur- en landschapsorganisaties, provincie en Flevolandse gemeenten of samenwerkingsverbanden van deze partijen.

Kennisdeling
Het delen van kennis is van belang voor de slagkracht van de agrarische sector. Daarom wordt kennisdeling gestimuleerd vanuit POP3. Deze subsidieregeling wordt voor de 2e keer opengesteld. Er is dit keer een totaalbedrag van 1 miljoen euro beschikbaar. De subsidiebijdrage is 60% of 80% van de subsidiabele kosten, de hoogte is afhankelijk van het thema waarop de kennisdeling betrekking heeft.

De subsidieregeling voor kennisdeling is gekoppeld aan een breed spectrum aan kennisgebieden. Bijvoorbeeld het verbeteren van de marktpositie van agrarische producenten en het omgaan met factoren die van invloed zijn op of het resultaat zijn van klimaatveranderingen. Ook dierenwelzijn en –gezondheid en versterking van de biodiversiteit en omgevingskwaliteit zijn thema’s voor deze openstelling. De hoogte van de te verstrekken subsidie is minimaal 25.000 en maximaal 150.000 euro per aanvraag.

Zie voor meer informatie over deze POP3-subsidies de site van de Provincie Flevoland.

bron: Provincie Flevoland, 22/03/17