Geplaatst: 05/02/2021 

 Bewaar als favoriet


Nederland ontvangt in 2021 en 2022 in totaal 52,4 miljoen vanuit het Europese Herstelfonds voor een veerkrachtig, duurzaam en economisch herstel van de landbouw uit de coronacrisis. Het geld komt beschikbaar via 2 landelijke regelingen:

de Investeringsregeling Groen-economisch herstel en

de Samenwerkingsregeling Groen-economisch herstel.

Landbouwbedrijven zijn geraakt door de uitbraak van het coronavirus COVID-19. Om hen te ondersteunen heeft de Europese Commissie een deel van het Europees Herstelfonds vrijgemaakt voor de landbouw. Vanuit dit herstelfonds zal Nederland voor de komende 2 jaar 52,4 miljoen ontvangen. Dat is bedoeld voor plattelandsontwikkeling en duurzaam economisch herstel. In 2021 komt er 15,5 miljoen beschikbaar, in 2022 zal dit 36,9 miljoen zijn. Deze extra middelen komen beschikbaar via het Plattelandsontwikkelingsprogramma van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Agrarische ondernemers zullen via 2 landelijke regelingen aanspraak kunnen maken op dit geld. Er wordt daarmee ingezet op duurzaam economisch herstel en op het stimuleren van precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuur-inclusieve landbouw.

Aan de besteding van het geld uit het herstelfonds heeft de Europese Commissie een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet tenminste 55% van de middelen besteed worden aan economisch herstel na COVID-19 en tenminste 37% aan milieu- en klimaatdoelen. Daarnaast moet de inzet op milieuambitie in een lidstaat minimaal gelijk blijven. Een interbestuurlijke werkgroep gaat de komende maanden de regelingen uitwerken. Vanaf de tweede helft van 2021 kunnen deze worden opengesteld.

Minister Schouten heeft ook met provincies en waterschappen afspraken gemaakt over de financiële invulling van het reguliere Plattelandsontwikkelingsprogramma in de jaren 2021 en 2022. Dit transitieprogramma geldt totdat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingaat in 2023. De focus voor dit jaar en komend jaar komt onder meer te liggen op de thema’s klimaat, biodiversiteit en kringlooplandbouw. Dat betekent dat er meer budget is voor projecten of investeringen die een bijdrage leveren aan een van die onderwerpen, en dat die eerder dan voorheen in aanmerking komen voor subsidie.

In totaal is er voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma in 2021 en 2022 ruim  545 miljoen euro beschikbaar, waarvan ruim 342 miljoen afkomstig vanuit het Europese herstelfonds, het reguliere budget uit het Meerjarig Financieel Kader en overheveling van budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid pijler 1 naar pijler 2. De resterende 202,8 miljoen is afkomstig van provincies, waterschappen en het Rijk. 

Bron: Ministerie van LNV, 04/02/2021