Organisaties en bedrijven in Gelderland kunnen samen met het waterschap in hun regio subsidie aanvragen voor innovatie op het gebied van water in de landbouw. Door de verandering van het klimaat zijn er maatregelen nodig om water langer vast te houden en de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De landbouwsector kan hier met innovaties een belangrijke bijdrage aan leveren. De subsidie kan in de periode van 20 maart tot en met 17 april 2017 worden aangevraagd.

Om dit innovaties op een hoger plan te trekken is samenwerking met de waterschappen van belang. Daarom wordt een subsidie verstrekt. Bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden, waarin een waterschap deelneemt, kunnen die subsidie aanvragen. Een voorbeeld is het organiseren van een samenwerking tussen boeren en het waterschap om verdroging tegen te gaan door het plaatsen en beheren van boerenstuwen. Het uiteindelijke doel van de subsidie is dat er maatregelen worden getroffen door boeren of door boeren in samenwerking met een andere partijen.

Subsidie
Voor elk van de drie Gelderse waterschapsgebieden is 170.000 euro aan subsidie beschikbaar. Daarvan komt voor elk beheersgebied 85.000 euro uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). De overige subsidiegelden komen van de provincie Gelderland en waterschappen.

Zie voor meer informatie over de Samenwerking voor innovatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer de site van de Provincie Gelderland.

bron: Provincie Gelderland, 22/03/17