Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2018 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OP Ooost). In de beleidsregel staat voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komen voor subsidie en aan welke eisen aanvragen dienen te voldoen. Naast algemene subsidiebepalingen bestaat de beleidsregel uit de volgende paragrafen op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt:
– Grote R&D-samenwerkingsprojecten;
– Stimuleren proeftuinen;
– Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten
Subsidie wordt slechts verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste één instantie een mkb-onderneming is.
Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma. De activiteiten zijn gericht op:
a. experimentele ontwikkeling of op industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling; en
b. algemene innovatie; of
c. koolstofarme innovatie.

De subsidie bedraagt per subsidieontvanger ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 350.000 en maximaal € 2 miljoen. Het percentage wordt verhoogd met 10% indien de subsidieontvanger een kennisinstelling is en de activiteiten worden aangemerkt als industrieel onderzoek.

Het subsidieplafond voor ‘grote R&D-samenwerkingsprojecten: algemene innovatie’ bedraagt voor aanvragen:
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 8 miljoen;
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 5,4 miljoen.

Het subsidieplafond voor ‘grote R&D-samenwerkingsprojecten: koolstofarme innovatie’ bedraagt voor aanvragen:
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 4,5 miljoen;
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 2,4 miljoen.

Stimuleren proeftuinen
Subsidie wordt slechts verstrekt aan van twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst en waarvan ten minste twee instanties een mkb-onderneming zijn. Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma.

De activiteiten zijn gericht op:
a. het verrichten van ten minste twee verschillende experimentele ontwikkelingen in een proeftuin;
b. de exploitatie van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht;
c. het upgraden van de proeftuin waarin de experimentele ontwikkelingen worden verricht; en
d. algemene innovatie; of
e. koolstofarme innovatie.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 200.000 en een maximum van € 600.000.

Het subsidieplafond bedraagt voor aanvragen:
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland:
– voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie: € 1,8 miljoen;
– voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie: € 600.000.
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel:
– voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie: € 1,2 miljoen;
– voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie: € 1 miljoen.

Stimuleren cluster- en netwerkactiviteiten
Subsidie wordt slechts verstrekt aan twee of meer van elkaar onafhankelijke instanties die met elkaar samenwerken op basis van één samenwerkingsovereenkomst.

Subsidie wordt slechts verstrekt voor activiteiten die passen binnen het Operationeel Programma en zijn gericht op:
a. het tot stand brengen van samenwerking van mkb-ondernemingen;
b. het uitbreiden van een bestaande samenwerking met mkb-ondernemingen;
c. het stimuleren van mkb-ondernemingen tot valorisatie; of
d. het tot stand brengen van samenwerking tussen mkb-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van het toepassen van koolstofarme technologieën.

De activiteiten onder a tot en met c zijn gericht op:
– algemene innovatie; of
– koolstofarme innovatie.

De activiteiten onder d zijn uitsluitend gericht op koolstofarme innovatie.
De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten en minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000.

Het subsidieplafond bedraagt voor aanvragen:
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Gelderland:
– voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie: € 1 miljoen;
– voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie: € 500.000.
– ten behoeve van subsidie voor activiteiten die ten goede komen aan de provincie Overijssel:
– voor zover deze gericht zijn op algemene innovatie: € 1,5 miljoen;
– voor zover deze gericht zijn op koolstofarme innovatie: € 600.000.

Aanvragen
Aanvragen kunnen van 21 maart 2018 tot en met 28 februari 2019 worden ingediend via het EFRO-Webportaal. De beschikbare middelen worden op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.