De openstellingen en bijbehorende budgetten voor 2018 in het kader van de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) zijn gepubliceerd.

Daarnaast is het maximaal te verlenen subsidiebedrag per MIT-R&D-samenwerkingsproject verhoogd en is de looptijd van de regeling met vijf jaar verlengd tot 1 maart 2023.

Wijzigingen
Vaststelling nieuwe plannen topsectoren
De topsectoren hebben hun plannen en programma’s aangepast, waardoor de prioriteiten en belangrijke thema’s voor 2018 zijn bepaald. Deze nieuwe plannen zijn verwerkt in bijlage 3.4.1 van de regeling.

Maximaal subsidiebedrag voor R&D-samenwerkingsprojecten
Bij een aantal regio’s groeide in de loop van 2015 de wens het maximale subsidiebedrag voor de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten te verhogen van maximaal € 200.000 naar maximaal € 350.000. Ook vanuit het veld kwamen geluiden die deze wens ondersteunden.
In 2016 en 2017 is in de landsdelen Noord, Zuid en Zuid-Holland een pilot gestart om naast de reguliere (kleine) MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (met een maximaal subsidiebedrag van € 200.000 voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject en maximaal € 100.000 per deelnemer) een hoger subsidiebedrag te kunnen toekennen aan grotere MIT-R&D-samenwerkingsprojecten (met een maximaal subsidiebedrag van € 350.000 voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject en maximaal € 175.000 per deelnemer).
Gedurende 2017 is na analyse geconstateerd dat het verstrekken van een hoger subsidiebedrag aan de grotere MIT-R&D-samenwerkingsprojecten daadwerkelijk in een behoefte voorziet en is in samenspraak met de regiopartners besloten deze mogelijkheid ook in de overige landsdelen en in het landelijk vangnet op te nemen. Maximaal 50% van het subsidiebudget voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten kan worden toegekend aan de grotere projecten.

Budget en openstellingen
In 2018 is in totaal € 55,75 miljoen beschikbaar voor innovatie, waarvan € 41,40 miljoen gezamenlijk wordt gefinancierd door Rijk en provincies. Subsidieaanvragen voor MIT-projecten worden in principe door de provinciale besturen in behandeling genomen. Wanneer een project niet valt binnen de innovatieagenda van de provincie, wordt de subsidieaanvraag doorgestuurd en door de staatssecretaris van EZK in behandeling genomen. Deze afspraak zorgt er op deze manier voor dat MIT-subsidieaanvragen in elke sector van elke regio een eerlijke kans hebben op subsidie. Voor dit zogenoemde landelijke vangnet is € 14,35 miljoen beschikbaar.

De nationale budgetten voor 2018 zijn:
– MIT-haalbaarheidsprojecten: € 3 miljoen;
– MIT-kennisvouchers: € 2 miljoen;
– MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: € 7,15 miljoen, waarvan ten hoogste € 3.575.000 voor samenwerkingsprojecten waarvan de subsidiabele kosten meer dan € 571.428 bedragen;
– Netwerkactiviteiten en Ondersteuning door innovatiemakelaars (totaal € 2,2 miljoen):
– HTSM/ICT: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
– T&U: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Logistiek: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– LSH: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Water: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Chemie, Biobased en Energie: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
– Creatief: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Agri&Food: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Energie: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten).

Aanvragen in het kader van het nationale vangnet kunnen worden ingediend van:
– 17 april tot en met 28 juni 2018 (innovatienetwerken, innovatiemakelaars);
– 17 april tot en met 6 september 2018 (MIT-haalbaarheidsprojecten, MIT-kennisvouchers);
– 2 juli tot en met 6 september 2018 (MIT-R&D-samenwerkingsprojecten).