Het ministerie van Economische Zaken heeft voor de regeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) het budget voor 2017 en de aanvraagperioden in het kader van het nationale vangnet officieel bekendgemaakt. Daarnaast is de regeling licht gewijzigd.

Voor de MIT is in 2017 € 35 miljoen aan EZ-middelen beschikbaar. Hiervan wordt € 14,35 miljoen ingezet in de landelijke MIT-subsidiemodule. Deze € 14,35 miljoen wordt als volgt verdeeld in de nationale budgetten voor 2017:

MIT-haalbaarheidsprojecten en MIT-innovatie-adviesprojecten: € 3 miljoen;

MIT-kennisvouchers: € 2 miljoen;

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten: € 7,15 miljoen;

Netwerkactiviteiten en Ondersteuning door innovatiemakelaars (totaal € 2,2 miljoen):
– HTSM/ICT: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
– T&U: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Logistiek: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– LSH: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Water: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Chemie, Biobased en Energie: € 400.000 (max. € 200.000 voor netwerkactiviteiten);
– Creatief: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Agri&Food: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten);
– Energie: € 200.000 (max. € 100.000 voor netwerkactiviteiten).

Aanvraagperioden nationale vangnet
Aanvragen in het kader van het nationale vangnet kunnen worden ingediend van:

– Innovatienetwerken, innovatiemakelaars – 11 april tot en met 30 juni 2017;
– MIT-haalbaarheidsprojecten, MIT-innovatie-adviesprojecten, MIT-kennisvouchers – 11 april tot en met 7 september 2017;
– MIT-R&D-samenwerkingsprojecten – 3 juli tot en met 7 september 2017.

Wijzigingen
– Vaststelling nieuwe plannen topsectoren
De topsectoren hebben hun plannen en programma’s aangepast, waardoor de prioriteiten en belangrijke thema’s voor 2017 zijn bepaald. De documenten worden digitaal beschikbaar gesteld op de website van RVO.

– Wijziging maximaal subsidiebedrag voor MIT-haalbaarheidsprojecten
Het maximaal subsidiebedrag voor MIT-haalbaarheidsprojecten is verlaagd van € 50.000 naar € 25.000 per haalbaarheidsproject. Op deze wijze kunnen er meer ondernemers bediend worden en dat is wenselijk, want in de afgelopen jaren is gebleken dat de belangstelling voor dit instrument groter is dan het beschikbare budget.

– Bijkomend voordeel in de uitvoering is dat projecten waarvoor een subsidie wordt verstrekt van € 25.000 of minder ingevolge artikel 45, tweede lid, jo. artikel 47, eerste en derde lid, van het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies (KEZS) onder een lichter controleregime vallen.

– Verder is nu expliciet aangegeven dat de subsidie voor het onderdeel van een haalbaarheidsproject dat bestaat uit experimentele ontwikkeling 35% van de subsidiabele kosten bedraagt.

 

Bron: RVO.nl